نمایه کلیدواژه ها

ا

 • ارزش فعلی نمونه مطالعاتی هزینه چرخه عمر برای جایگزینی دستگاه UPS در یک سازمان نظامی [دوره 2، شماره 3، 1399، صفحه 44-56]
 • استواری پاسخ‌ها یک مدل ریاضی چندهدفه تولید سلول پویا برای آنالیز پاسخ استواری در کارگران با مهارت متفاوت [دوره 2، شماره 3، 1399، صفحه 76-97]
 • الگوریتم ژنتیک مدل ترکیبی جدید بر پایه الگوریتم ژنتیک و بهینه سازی ازدحام ذرات با هدف بهینه سازی زمان‌بندی نگهداری و تعمیرات [دوره 2، شماره 3، 1399، صفحه 98-112]
 • ایمنی و محیط زیست یکپارچه‌سازی تفکر ناب و توسعه پایدار در زمینه مدیریت سلامت، ایمنی و محیط زیست (HSE ) در صنعت ساخت و ساز [دوره 2، شماره 3، 1399، صفحه 58-74]

ب

 • برنامه‌ریزی عدد صحیح مختلط مدل‌سازی استوار شبکه زنجیره تامین نگهداری و تعمیرات چند محصولی تحت شرایط عدم قطعیت (مطالعه موردی: یکی از سازمان‌های دفاعی نظامی) [دوره 2، شماره 3، 1399، صفحه 22-42]
 • بهینه سازی ازدحام ذرات مدل ترکیبی جدید بر پایه الگوریتم ژنتیک و بهینه سازی ازدحام ذرات با هدف بهینه سازی زمان‌بندی نگهداری و تعمیرات [دوره 2، شماره 3، 1399، صفحه 98-112]
 • بهینه‌سازی استوار مدل‌سازی استوار شبکه زنجیره تامین نگهداری و تعمیرات چند محصولی تحت شرایط عدم قطعیت (مطالعه موردی: یکی از سازمان‌های دفاعی نظامی) [دوره 2، شماره 3، 1399، صفحه 22-42]

ت

 • تفکرناب یکپارچه‌سازی تفکر ناب و توسعه پایدار در زمینه مدیریت سلامت، ایمنی و محیط زیست (HSE ) در صنعت ساخت و ساز [دوره 2، شماره 3، 1399، صفحه 58-74]
 • توسعه پایدار یکپارچه‌سازی تفکر ناب و توسعه پایدار در زمینه مدیریت سلامت، ایمنی و محیط زیست (HSE ) در صنعت ساخت و ساز [دوره 2، شماره 3، 1399، صفحه 58-74]
 • تولید سلولی یک مدل ریاضی چندهدفه تولید سلول پویا برای آنالیز پاسخ استواری در کارگران با مهارت متفاوت [دوره 2، شماره 3، 1399، صفحه 76-97]

ج

 • جبهه پارتو یک مدل ریاضی چندهدفه تولید سلول پویا برای آنالیز پاسخ استواری در کارگران با مهارت متفاوت [دوره 2، شماره 3، 1399، صفحه 76-97]

خ

 • خرابی پنهان بکارگیری آنالیز نگهداری و تعمیرات مبتنی بر قابلیت اطمینان در ماشین سوزن [دوره 2، شماره 3، 1399، صفحه 8-20]

ز

 • زمانبندی مدل ترکیبی جدید بر پایه الگوریتم ژنتیک و بهینه سازی ازدحام ذرات با هدف بهینه سازی زمان‌بندی نگهداری و تعمیرات [دوره 2، شماره 3، 1399، صفحه 98-112]

س

 • ساخت و ساز یکپارچه‌سازی تفکر ناب و توسعه پایدار در زمینه مدیریت سلامت، ایمنی و محیط زیست (HSE ) در صنعت ساخت و ساز [دوره 2، شماره 3، 1399، صفحه 58-74]
 • سلامت یکپارچه‌سازی تفکر ناب و توسعه پایدار در زمینه مدیریت سلامت، ایمنی و محیط زیست (HSE ) در صنعت ساخت و ساز [دوره 2، شماره 3، 1399، صفحه 58-74]

ش

 • شبیه‌سازی مونت‌کارلو یک مدل ریاضی چندهدفه تولید سلول پویا برای آنالیز پاسخ استواری در کارگران با مهارت متفاوت [دوره 2، شماره 3، 1399، صفحه 76-97]

ع

 • عدم قطعیت مدل‌سازی استوار شبکه زنجیره تامین نگهداری و تعمیرات چند محصولی تحت شرایط عدم قطعیت (مطالعه موردی: یکی از سازمان‌های دفاعی نظامی) [دوره 2، شماره 3، 1399، صفحه 22-42]
 • علت خرابی بکارگیری آنالیز نگهداری و تعمیرات مبتنی بر قابلیت اطمینان در ماشین سوزن [دوره 2، شماره 3، 1399، صفحه 8-20]

م

 • مدل سازی ریاضی مدل‌سازی استوار شبکه زنجیره تامین نگهداری و تعمیرات چند محصولی تحت شرایط عدم قطعیت (مطالعه موردی: یکی از سازمان‌های دفاعی نظامی) [دوره 2، شماره 3، 1399، صفحه 22-42]

ن

ه

 • هزینه یابی چرخه عمر(LCC) نمونه مطالعاتی هزینه چرخه عمر برای جایگزینی دستگاه UPS در یک سازمان نظامی [دوره 2، شماره 3، 1399، صفحه 44-56]
 • هزینه یکنواخت سالیانه(EUAC) نمونه مطالعاتی هزینه چرخه عمر برای جایگزینی دستگاه UPS در یک سازمان نظامی [دوره 2، شماره 3، 1399، صفحه 44-56]

ی

 • یکپارچه‌سازی یکپارچه‌سازی تفکر ناب و توسعه پایدار در زمینه مدیریت سلامت، ایمنی و محیط زیست (HSE ) در صنعت ساخت و ساز [دوره 2، شماره 3، 1399، صفحه 58-74]