نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آنالیز روغن پیش‌بینی فرسایش و خرابی ماشین‌آلات راه‌سازی با استفاده از نتایج آنالیز روغن [دوره 1، شماره 2، 1398، صفحه 8-25]

ا

 • ارزیابی ارائه مدل ارزیابی بلوغ سیستم نگهداری و تعمیرات الکترونیکی سازمان‌های دفاعی [دوره 1، شماره 2، 1398، صفحه 76-97]
 • ارزیابی عملکرد شناسایی و اولویت‌بندی معیارهای ارزیابی عملکرد سیستم مدیریت نگهداری و تعمیرات با رویکرد مدیریت دارایی فیزیکی در صنایع دفاعی [دوره 1، شماره 2، 1398، صفحه 26-41]
 • استراتژی نگهداری و تعمیرات استراتژی بهینه نگهداری و تعمیرات با استفاده از مدل AHP فازی [دوره 1، شماره 2، 1398، صفحه 64-75]
 • اقتصاد مقاومتی توسعه مدل تصمیم‌گیری برون‌سپاری فعالیت‌های نگهداری و تعمیرات بر اساس مفهوم اقتصاد مقاومتی (مطالعه موردی شرکت حمل‌ونقل آزادگان) [دوره 1، شماره 2، 1398، صفحه 42-63]

ب

 • بالابر خودکششی طراحی و امکان سنجی ساخت یک بالابر خودکششی چند منظوره جهت انتقال بار و همراه [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 26-39]
 • برون‌سپاری توسعه مدل تصمیم‌گیری برون‌سپاری فعالیت‌های نگهداری و تعمیرات بر اساس مفهوم اقتصاد مقاومتی (مطالعه موردی شرکت حمل‌ونقل آزادگان) [دوره 1، شماره 2، 1398، صفحه 42-63]
 • بلوغ نت الکترونیکی ارائه مدل ارزیابی بلوغ سیستم نگهداری و تعمیرات الکترونیکی سازمان‌های دفاعی [دوره 1، شماره 2، 1398، صفحه 76-97]
 • بهینه سازی طراحی و امکان سنجی ساخت یک بالابر خودکششی چند منظوره جهت انتقال بار و همراه [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 26-39]

پ

 • پیش‌بینی و تشخیص عیب پیش‌بینی فرسایش و خرابی ماشین‌آلات راه‌سازی با استفاده از نتایج آنالیز روغن [دوره 1، شماره 2، 1398، صفحه 8-25]

ت

 • تجهیزات و ادوات نظامی شناسایی و اولویت‌بندی معیارهای انتخاب راهبرد نگهداشت سبز ادوات نظامی با استفاده از تکنیک MADM [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 66-77]
 • تحلیل بحرانیت تأثیر استفاده از تحلیل بحرانیت و ریسک در مدیریت دارایی های سازمان [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 52-66]
 • تحلیل چندهدفه برنامه‌ریزی نت تجهیز با هدف هزینه و توقف کمینه و حفظ کیفیت به‌صورت چند هدفه [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 8-25]
 • تصمیم‌گیری چندمعیاره شناسایی و اولویت‌بندی معیارهای انتخاب راهبرد نگهداشت سبز ادوات نظامی با استفاده از تکنیک MADM [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 66-77]
 • توزیع نرمال پیش‌بینی فرسایش و خرابی ماشین‌آلات راه‌سازی با استفاده از نتایج آنالیز روغن [دوره 1، شماره 2، 1398، صفحه 8-25]

ح

 • حمل‌ونقل آزادگان توسعه مدل تصمیم‌گیری برون‌سپاری فعالیت‌های نگهداری و تعمیرات بر اساس مفهوم اقتصاد مقاومتی (مطالعه موردی شرکت حمل‌ونقل آزادگان) [دوره 1، شماره 2، 1398، صفحه 42-63]

خ

 • خط مبنا پیش‌بینی فرسایش و خرابی ماشین‌آلات راه‌سازی با استفاده از نتایج آنالیز روغن [دوره 1، شماره 2، 1398، صفحه 8-25]

د

 • داده‌های خرابی برنامه‌ریزی نت تجهیز با هدف هزینه و توقف کمینه و حفظ کیفیت به‌صورت چند هدفه [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 8-25]
 • داده‌های سانسور شده برنامه‌ریزی نت تجهیز با هدف هزینه و توقف کمینه و حفظ کیفیت به‌صورت چند هدفه [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 8-25]

ر

 • روش تاپسیس توسعه مدل تصمیم‌گیری برون‌سپاری فعالیت‌های نگهداری و تعمیرات بر اساس مفهوم اقتصاد مقاومتی (مطالعه موردی شرکت حمل‌ونقل آزادگان) [دوره 1، شماره 2، 1398، صفحه 42-63]
 • روش ساختاری تفسیری شناسایی و اولویت‌بندی معیارهای ارزیابی عملکرد سیستم مدیریت نگهداری و تعمیرات با رویکرد مدیریت دارایی فیزیکی در صنایع دفاعی [دوره 1، شماره 2، 1398، صفحه 26-41]
 • روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی شناسایی و اولویت‌بندی معیارهای انتخاب راهبرد نگهداشت سبز ادوات نظامی با استفاده از تکنیک MADM [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 66-77]

س

 • ساختار سلسله مراتبی تأثیر استفاده از تحلیل بحرانیت و ریسک در مدیریت دارایی های سازمان [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 52-66]
 • سیستم ضد قفل طراحی و امکان سنجی ساخت یک بالابر خودکششی چند منظوره جهت انتقال بار و همراه [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 26-39]

ص

 • صنایع نظامی شناسایی و اولویت‌بندی معیارهای ارزیابی عملکرد سیستم مدیریت نگهداری و تعمیرات با رویکرد مدیریت دارایی فیزیکی در صنایع دفاعی [دوره 1، شماره 2، 1398، صفحه 26-41]

ط

 • طراحی طراحی و امکان سنجی ساخت یک بالابر خودکششی چند منظوره جهت انتقال بار و همراه [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 26-39]

ق

 • قابلیت اطمینان برنامه‌ریزی نت تجهیز با هدف هزینه و توقف کمینه و حفظ کیفیت به‌صورت چند هدفه [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 8-25]
 • قابلیت اطمینان استراتژی بهینه نگهداری و تعمیرات با استفاده از مدل AHP فازی [دوره 1، شماره 2، 1398، صفحه 64-75]

م

 • مدیریت دارایی تأثیر استفاده از تحلیل بحرانیت و ریسک در مدیریت دارایی های سازمان [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 52-66]
 • مدیریت دارایی فیزیکی شناسایی و اولویت‌بندی معیارهای ارزیابی عملکرد سیستم مدیریت نگهداری و تعمیرات با رویکرد مدیریت دارایی فیزیکی در صنایع دفاعی [دوره 1، شماره 2، 1398، صفحه 26-41]
 • مدیریت ریسک تأثیر استفاده از تحلیل بحرانیت و ریسک در مدیریت دارایی های سازمان [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 52-66]
 • مدل بلوغ ارائه مدل ارزیابی بلوغ سیستم نگهداری و تعمیرات الکترونیکی سازمان‌های دفاعی [دوره 1، شماره 2، 1398، صفحه 76-97]
 • منطق فازی انتخاب سیاست بهینه سیستم نگهداری تعمیرات با استفاده از مدل AHP فازی [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 40-51]
 • منطق فازی استراتژی بهینه نگهداری و تعمیرات با استفاده از مدل AHP فازی [دوره 1، شماره 2، 1398، صفحه 64-75]

ن

 • نظام مدیریت دارایی‌ها استراتژی بهینه نگهداری و تعمیرات با استفاده از مدل AHP فازی [دوره 1، شماره 2، 1398، صفحه 64-75]
 • نگهداری و تعمیرات انتخاب سیاست بهینه سیستم نگهداری تعمیرات با استفاده از مدل AHP فازی [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 40-51]
 • نگهداری و تعمیرات پیش‌بینی فرسایش و خرابی ماشین‌آلات راه‌سازی با استفاده از نتایج آنالیز روغن [دوره 1، شماره 2، 1398، صفحه 8-25]
 • نگهداری و تعمیرات شناسایی و اولویت‌بندی معیارهای ارزیابی عملکرد سیستم مدیریت نگهداری و تعمیرات با رویکرد مدیریت دارایی فیزیکی در صنایع دفاعی [دوره 1، شماره 2، 1398، صفحه 26-41]
 • نگهداری و تعمیرات توسعه مدل تصمیم‌گیری برون‌سپاری فعالیت‌های نگهداری و تعمیرات بر اساس مفهوم اقتصاد مقاومتی (مطالعه موردی شرکت حمل‌ونقل آزادگان) [دوره 1، شماره 2، 1398، صفحه 42-63]
 • نگهداری و تعمیرات اثربخش استراتژی بهینه نگهداری و تعمیرات با استفاده از مدل AHP فازی [دوره 1، شماره 2، 1398، صفحه 64-75]
 • نگهداری و تعمیرات الکترونیکی ارائه مدل ارزیابی بلوغ سیستم نگهداری و تعمیرات الکترونیکی سازمان‌های دفاعی [دوره 1، شماره 2، 1398، صفحه 76-97]
 • نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه برنامه‌ریزی نت تجهیز با هدف هزینه و توقف کمینه و حفظ کیفیت به‌صورت چند هدفه [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 8-25]
 • نگهداری و تعمیرات سبز شناسایی و اولویت‌بندی معیارهای انتخاب راهبرد نگهداشت سبز ادوات نظامی با استفاده از تکنیک MADM [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 66-77]