نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آنالیز روغن پیش‌بینی فرسایش و خرابی ماشین‌آلات راه‌سازی با استفاده از نتایج آنالیز روغن [دوره 1، شماره 2، 1398، صفحه 8-25]

ا

 • ارزیابی ارائه مدل ارزیابی بلوغ سیستم نگهداری و تعمیرات الکترونیکی سازمان‌های دفاعی [دوره 1، شماره 2، 1398، صفحه 76-97]
 • ارزیابی عملکرد شناسایی و اولویت‌بندی معیارهای ارزیابی عملکرد سیستم مدیریت نگهداری و تعمیرات با رویکرد مدیریت دارایی فیزیکی در صنایع دفاعی [دوره 1، شماره 2، 1398، صفحه 26-41]
 • ارزش فعلی نمونه مطالعاتی هزینه چرخه عمر برای جایگزینی دستگاه UPS در یک سازمان نظامی [دوره 2، شماره 3، 1399، صفحه 44-56]
 • استراتژی نگهداری و تعمیرات استراتژی بهینه نگهداری و تعمیرات با استفاده از مدل AHP فازی [دوره 1، شماره 2، 1398، صفحه 64-75]
 • استواری پاسخ‌ها یک مدل ریاضی چندهدفه تولید سلول پویا برای آنالیز پاسخ استواری در کارگران با مهارت متفاوت [دوره 2، شماره 3، 1399، صفحه 76-97]
 • اقتصاد مقاومتی توسعه مدل تصمیم‌گیری برون‌سپاری فعالیت‌های نگهداری و تعمیرات بر اساس مفهوم اقتصاد مقاومتی (مطالعه موردی شرکت حمل‌ونقل آزادگان) [دوره 1، شماره 2، 1398، صفحه 42-63]
 • الگوریتم ژنتیک مدل ترکیبی جدید بر پایه الگوریتم ژنتیک و بهینه سازی ازدحام ذرات با هدف بهینه سازی زمان‌بندی نگهداری و تعمیرات [دوره 2، شماره 3، 1399، صفحه 98-112]
 • ایمنی و محیط زیست یکپارچه‌سازی تفکر ناب و توسعه پایدار در زمینه مدیریت سلامت، ایمنی و محیط زیست (HSE ) در صنعت ساخت و ساز [دوره 2، شماره 3، 1399، صفحه 58-74]

ب

 • بالابر خودکششی طراحی و امکان سنجی ساخت یک بالابر خودکششی چند منظوره جهت انتقال بار و همراه [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 26-39]
 • برنامه‌ریزی عدد صحیح مختلط مدل‌سازی استوار شبکه زنجیره تامین نگهداری و تعمیرات چند محصولی تحت شرایط عدم قطعیت (مطالعه موردی: یکی از سازمان‌های دفاعی نظامی) [دوره 2، شماره 3، 1399، صفحه 22-42]
 • برون‌سپاری توسعه مدل تصمیم‌گیری برون‌سپاری فعالیت‌های نگهداری و تعمیرات بر اساس مفهوم اقتصاد مقاومتی (مطالعه موردی شرکت حمل‌ونقل آزادگان) [دوره 1، شماره 2، 1398، صفحه 42-63]
 • بلوغ نت الکترونیکی ارائه مدل ارزیابی بلوغ سیستم نگهداری و تعمیرات الکترونیکی سازمان‌های دفاعی [دوره 1، شماره 2، 1398، صفحه 76-97]
 • بهینه سازی طراحی و امکان سنجی ساخت یک بالابر خودکششی چند منظوره جهت انتقال بار و همراه [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 26-39]
 • بهینه سازی ازدحام ذرات مدل ترکیبی جدید بر پایه الگوریتم ژنتیک و بهینه سازی ازدحام ذرات با هدف بهینه سازی زمان‌بندی نگهداری و تعمیرات [دوره 2، شماره 3، 1399، صفحه 98-112]
 • بهینه‌سازی استوار مدل‌سازی استوار شبکه زنجیره تامین نگهداری و تعمیرات چند محصولی تحت شرایط عدم قطعیت (مطالعه موردی: یکی از سازمان‌های دفاعی نظامی) [دوره 2، شماره 3، 1399، صفحه 22-42]

پ

 • پیش‌بینی و تشخیص عیب پیش‌بینی فرسایش و خرابی ماشین‌آلات راه‌سازی با استفاده از نتایج آنالیز روغن [دوره 1، شماره 2، 1398، صفحه 8-25]

ت

 • تجهیزات و ادوات نظامی شناسایی و اولویت‌بندی معیارهای انتخاب راهبرد نگهداشت سبز ادوات نظامی با استفاده از تکنیک MADM [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 66-77]
 • تحلیل بحرانیت تأثیر استفاده از تحلیل بحرانیت و ریسک در مدیریت دارایی های سازمان [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 52-66]
 • تحلیل چندهدفه برنامه‌ریزی نت تجهیز با هدف هزینه و توقف کمینه و حفظ کیفیت به‌صورت چند هدفه [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 8-25]
 • تصمیم‌گیری چندمعیاره شناسایی و اولویت‌بندی معیارهای انتخاب راهبرد نگهداشت سبز ادوات نظامی با استفاده از تکنیک MADM [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 66-77]
 • تفکرناب یکپارچه‌سازی تفکر ناب و توسعه پایدار در زمینه مدیریت سلامت، ایمنی و محیط زیست (HSE ) در صنعت ساخت و ساز [دوره 2، شماره 3، 1399، صفحه 58-74]
 • توزیع نرمال پیش‌بینی فرسایش و خرابی ماشین‌آلات راه‌سازی با استفاده از نتایج آنالیز روغن [دوره 1، شماره 2، 1398، صفحه 8-25]
 • توسعه پایدار یکپارچه‌سازی تفکر ناب و توسعه پایدار در زمینه مدیریت سلامت، ایمنی و محیط زیست (HSE ) در صنعت ساخت و ساز [دوره 2، شماره 3، 1399، صفحه 58-74]
 • تولید سلولی یک مدل ریاضی چندهدفه تولید سلول پویا برای آنالیز پاسخ استواری در کارگران با مهارت متفاوت [دوره 2، شماره 3، 1399، صفحه 76-97]

ج

 • جبهه پارتو یک مدل ریاضی چندهدفه تولید سلول پویا برای آنالیز پاسخ استواری در کارگران با مهارت متفاوت [دوره 2، شماره 3، 1399، صفحه 76-97]

ح

 • حمل‌ونقل آزادگان توسعه مدل تصمیم‌گیری برون‌سپاری فعالیت‌های نگهداری و تعمیرات بر اساس مفهوم اقتصاد مقاومتی (مطالعه موردی شرکت حمل‌ونقل آزادگان) [دوره 1، شماره 2، 1398، صفحه 42-63]

خ

 • خرابی پنهان بکارگیری آنالیز نگهداری و تعمیرات مبتنی بر قابلیت اطمینان در ماشین سوزن [دوره 2، شماره 3، 1399، صفحه 8-20]
 • خط مبنا پیش‌بینی فرسایش و خرابی ماشین‌آلات راه‌سازی با استفاده از نتایج آنالیز روغن [دوره 1، شماره 2، 1398، صفحه 8-25]

د

 • داده‌های خرابی برنامه‌ریزی نت تجهیز با هدف هزینه و توقف کمینه و حفظ کیفیت به‌صورت چند هدفه [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 8-25]
 • داده‌های سانسور شده برنامه‌ریزی نت تجهیز با هدف هزینه و توقف کمینه و حفظ کیفیت به‌صورت چند هدفه [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 8-25]

ر

 • روش تاپسیس توسعه مدل تصمیم‌گیری برون‌سپاری فعالیت‌های نگهداری و تعمیرات بر اساس مفهوم اقتصاد مقاومتی (مطالعه موردی شرکت حمل‌ونقل آزادگان) [دوره 1، شماره 2، 1398، صفحه 42-63]
 • روش ساختاری تفسیری شناسایی و اولویت‌بندی معیارهای ارزیابی عملکرد سیستم مدیریت نگهداری و تعمیرات با رویکرد مدیریت دارایی فیزیکی در صنایع دفاعی [دوره 1، شماره 2، 1398، صفحه 26-41]
 • روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی شناسایی و اولویت‌بندی معیارهای انتخاب راهبرد نگهداشت سبز ادوات نظامی با استفاده از تکنیک MADM [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 66-77]

ز

 • زمانبندی مدل ترکیبی جدید بر پایه الگوریتم ژنتیک و بهینه سازی ازدحام ذرات با هدف بهینه سازی زمان‌بندی نگهداری و تعمیرات [دوره 2، شماره 3، 1399، صفحه 98-112]

س

 • ساختار سلسله مراتبی تأثیر استفاده از تحلیل بحرانیت و ریسک در مدیریت دارایی های سازمان [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 52-66]
 • ساخت و ساز یکپارچه‌سازی تفکر ناب و توسعه پایدار در زمینه مدیریت سلامت، ایمنی و محیط زیست (HSE ) در صنعت ساخت و ساز [دوره 2، شماره 3، 1399، صفحه 58-74]
 • سیستم ضد قفل طراحی و امکان سنجی ساخت یک بالابر خودکششی چند منظوره جهت انتقال بار و همراه [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 26-39]
 • سلامت یکپارچه‌سازی تفکر ناب و توسعه پایدار در زمینه مدیریت سلامت، ایمنی و محیط زیست (HSE ) در صنعت ساخت و ساز [دوره 2، شماره 3، 1399، صفحه 58-74]

ش

 • شبیه‌سازی مونت‌کارلو یک مدل ریاضی چندهدفه تولید سلول پویا برای آنالیز پاسخ استواری در کارگران با مهارت متفاوت [دوره 2، شماره 3، 1399، صفحه 76-97]

ص

 • صنایع نظامی شناسایی و اولویت‌بندی معیارهای ارزیابی عملکرد سیستم مدیریت نگهداری و تعمیرات با رویکرد مدیریت دارایی فیزیکی در صنایع دفاعی [دوره 1، شماره 2، 1398، صفحه 26-41]

ط

 • طراحی طراحی و امکان سنجی ساخت یک بالابر خودکششی چند منظوره جهت انتقال بار و همراه [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 26-39]

ع

 • عدم قطعیت مدل‌سازی استوار شبکه زنجیره تامین نگهداری و تعمیرات چند محصولی تحت شرایط عدم قطعیت (مطالعه موردی: یکی از سازمان‌های دفاعی نظامی) [دوره 2، شماره 3، 1399، صفحه 22-42]
 • علت خرابی بکارگیری آنالیز نگهداری و تعمیرات مبتنی بر قابلیت اطمینان در ماشین سوزن [دوره 2، شماره 3، 1399، صفحه 8-20]

ق

 • قابلیت اطمینان برنامه‌ریزی نت تجهیز با هدف هزینه و توقف کمینه و حفظ کیفیت به‌صورت چند هدفه [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 8-25]
 • قابلیت اطمینان استراتژی بهینه نگهداری و تعمیرات با استفاده از مدل AHP فازی [دوره 1، شماره 2، 1398، صفحه 64-75]

م

 • مدیریت دارایی تأثیر استفاده از تحلیل بحرانیت و ریسک در مدیریت دارایی های سازمان [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 52-66]
 • مدیریت دارایی فیزیکی شناسایی و اولویت‌بندی معیارهای ارزیابی عملکرد سیستم مدیریت نگهداری و تعمیرات با رویکرد مدیریت دارایی فیزیکی در صنایع دفاعی [دوره 1، شماره 2، 1398، صفحه 26-41]
 • مدیریت ریسک تأثیر استفاده از تحلیل بحرانیت و ریسک در مدیریت دارایی های سازمان [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 52-66]
 • مدل بلوغ ارائه مدل ارزیابی بلوغ سیستم نگهداری و تعمیرات الکترونیکی سازمان‌های دفاعی [دوره 1، شماره 2، 1398، صفحه 76-97]
 • مدل سازی ریاضی مدل‌سازی استوار شبکه زنجیره تامین نگهداری و تعمیرات چند محصولی تحت شرایط عدم قطعیت (مطالعه موردی: یکی از سازمان‌های دفاعی نظامی) [دوره 2، شماره 3، 1399، صفحه 22-42]
 • منطق فازی انتخاب سیاست بهینه سیستم نگهداری تعمیرات با استفاده از مدل AHP فازی [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 40-51]
 • منطق فازی استراتژی بهینه نگهداری و تعمیرات با استفاده از مدل AHP فازی [دوره 1، شماره 2، 1398، صفحه 64-75]

ن

 • نظام مدیریت دارایی‌ها استراتژی بهینه نگهداری و تعمیرات با استفاده از مدل AHP فازی [دوره 1، شماره 2، 1398، صفحه 64-75]
 • نگهداری و تعمیرات انتخاب سیاست بهینه سیستم نگهداری تعمیرات با استفاده از مدل AHP فازی [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 40-51]
 • نگهداری و تعمیرات پیش‌بینی فرسایش و خرابی ماشین‌آلات راه‌سازی با استفاده از نتایج آنالیز روغن [دوره 1، شماره 2، 1398، صفحه 8-25]
 • نگهداری و تعمیرات شناسایی و اولویت‌بندی معیارهای ارزیابی عملکرد سیستم مدیریت نگهداری و تعمیرات با رویکرد مدیریت دارایی فیزیکی در صنایع دفاعی [دوره 1، شماره 2، 1398، صفحه 26-41]
 • نگهداری و تعمیرات توسعه مدل تصمیم‌گیری برون‌سپاری فعالیت‌های نگهداری و تعمیرات بر اساس مفهوم اقتصاد مقاومتی (مطالعه موردی شرکت حمل‌ونقل آزادگان) [دوره 1، شماره 2، 1398، صفحه 42-63]
 • نگهداری و تعمیرات مدل ترکیبی جدید بر پایه الگوریتم ژنتیک و بهینه سازی ازدحام ذرات با هدف بهینه سازی زمان‌بندی نگهداری و تعمیرات [دوره 2، شماره 3، 1399، صفحه 98-112]
 • نگهداری و تعمیرات اثربخش استراتژی بهینه نگهداری و تعمیرات با استفاده از مدل AHP فازی [دوره 1، شماره 2، 1398، صفحه 64-75]
 • نگهداری و تعمیرات الکترونیکی ارائه مدل ارزیابی بلوغ سیستم نگهداری و تعمیرات الکترونیکی سازمان‌های دفاعی [دوره 1، شماره 2، 1398، صفحه 76-97]
 • نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه برنامه‌ریزی نت تجهیز با هدف هزینه و توقف کمینه و حفظ کیفیت به‌صورت چند هدفه [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 8-25]
 • نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه بکارگیری آنالیز نگهداری و تعمیرات مبتنی بر قابلیت اطمینان در ماشین سوزن [دوره 2، شماره 3، 1399، صفحه 8-20]
 • نگهداری و تعمیرات سبز شناسایی و اولویت‌بندی معیارهای انتخاب راهبرد نگهداشت سبز ادوات نظامی با استفاده از تکنیک MADM [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 66-77]
 • نگهداری و تعمیرات مبتنی بر قابیت اطمینان (RCM) بکارگیری آنالیز نگهداری و تعمیرات مبتنی بر قابلیت اطمینان در ماشین سوزن [دوره 2، شماره 3، 1399، صفحه 8-20]

ه

 • هزینه یابی چرخه عمر(LCC) نمونه مطالعاتی هزینه چرخه عمر برای جایگزینی دستگاه UPS در یک سازمان نظامی [دوره 2، شماره 3، 1399، صفحه 44-56]
 • هزینه یکنواخت سالیانه(EUAC) نمونه مطالعاتی هزینه چرخه عمر برای جایگزینی دستگاه UPS در یک سازمان نظامی [دوره 2، شماره 3، 1399، صفحه 44-56]

ی

 • یکپارچه‌سازی یکپارچه‌سازی تفکر ناب و توسعه پایدار در زمینه مدیریت سلامت، ایمنی و محیط زیست (HSE ) در صنعت ساخت و ساز [دوره 2، شماره 3، 1399، صفحه 58-74]