اعضای هیات تحریریه

سردبیر

پرفسور سیدمحمد سیدحسینی

مهندسی صنایع استادتمام، گروه مهندسی صنایع- تولیدصنعتی، دانشکده مهندسی صنایع، علم و صنعت ایران، تهران، ایران.

ie.iust.ac.ir/page.php?slct_pg_id=5383&sid=61&slc_lang=fa
seyedhoseiniyahoo.com
0000-0001-9587-0049


استادتمام، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران‌جنوب، تهران، ایران.

رزومه C.V.