اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر محمدکاظم بصیرتی

علوم دفاعی استادیار دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین (ع)، تهران، ایران.

k.basiratiatihuo.ac.ir

سردبیر

پرفسور سیدمحمد سیدحسینی

مهندسی صنایع استادتمام، گروه مهندسی صنایع- تولیدصنعتی، دانشکده مهندسی صنایع، علم و صنعت ایران، تهران، ایران.

ie.iust.ac.ir/page.php?slct_pg_id=5383&sid=61&slc_lang=fa
seyedhoseiniatyahoo.com


استادتمام، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران‌جنوب، تهران، ایران.

رزومه C.V.

جانشین سردبیر

دکتر فرشید فرخی زاده

مدیریت صنعتی مربی، مهندسی نت و بهینه سازی انرژی، دانشکده علوم و مهندسی دفاعی، دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین(ع)، تهران، ایران.

elmnet.ir/eid/K-0093-1391
f.farokhiatihuo.ac.ir
0000-0001-6556-7735

مدیر داخلی

حیدرعلی مهدوی‌نیا

علوم دفاعی عضو هیئت علمی ، دانشکده علوم و مهندسی دفاعی، دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین(ع)، تهران، ایران.

h.mahdaviniaatihuo.ac.ir

اعضای مشورتی هیات تحریریه

پرفسور عباس طلوعی اشلقی

مدیریت صنعتی رئیس دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران.

faculty.srbiau.ac.ir/a-toluie/fa
toloieatgmail.com

پرفسور رضا رادفر

مدیریت صنعتی استادتمام، گروه علمی مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران.

faculty.srbiau.ac.ir/r-radfar/fa
radfaratgmail.com

اعضای هیات تحریریه

پرفسور سیدمحمد سیدحسینی

مهندسی صنایع ، برنامه ریزی حمل ونقل استادتمام، گروه مهندسی صنایع- تولیدصنعتی، دانشکده مهندسی صنایع، علم و صنعت ایران، تهران، ایران.

ie.iust.ac.ir/page.php?slct_pg_id=5383&sid=61&slc_lang=fa
seyedhoseiniatyahoo.com


استادتمام، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران‌جنوب، تهران، ایران.

رزومه C.V.

دکتر علیرضا معینی

مهندسی صنایع دانشیار، گروه فناوری صنعتی، دانشکده مهندسی صنایع، علم و صنعت ایران، تهران، ایران.

ie.iust.ac.ir/page.php?slct_pg_id=5389&sid=61&slc_lang=fa
moiniatiust.ac.ir

دکتر مجتبی حسینی

مهندسی عمران- سازه دانشیار، گروه علمی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه لرستان، خرم‌آباد، ایران.

lu.ac.ir/index.aspx?siteid=1&fkeyid=&siteid=1&pageid=938&mid=209
mo_hosseini78atyahoo.com

دکتر احمد منصوریان

مهندسی عمران - راه ترابری دانشیار، بخش قیر و آسفالت، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، تهران، ایران.

www.bhrc.ac.ir/%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%85%D8%A7/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86/agentType/View/PropertyID/211
a.mansourianatbhrc.ac.ir
02188255942

دکتر نقی شجاع

ریاضی- تحقیق در عملیات دانشیار، گروه علمی ریاضی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه، تهران، ایران.

nashojaatyahoo.com

دکتر مسعود کسائی

مدیریت صنعتی استادیار گروه مدیریت صنایع، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهیدبهشتی (ره)، تهران، ایران.

www.sbu.ac.ir/Pages/Profiles.aspx?proffID=375529
massoudkassatyahoo.com

دکتر بیتا تبریزیان

اقتصاد انرژی و نفت استادیار، گروه مدیریت و حسابداری، دانشکده علوم تربیتی و مشاوره (مدیریت و حسابداری)، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن، تهران، ایران.

faculty.riau.ac.ir/tabrizian/fa
bit.tabrizinatgmail.com

دکتر سعید رمضانی

مهندسی صنایع استادیار، گروه علمی مهندسی صنایع، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه جامع امام حسین(ع)، تهران، ایران.

webpages.iust.ac.ir/ramezani_sr/
ramezani.sratgmail.com
02188369756

دکتر محسن شاهرضایی

ریاضی کاربردی استادیار، دانشکده علوم و مهندسی دفاعی، دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین (ع)

newfaculty.azad.ac.ir/m-shahrezaee/fa
shahrezai.matihuo.ac.ir


هیئت علمی نیمه‌وقت دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب-دانشکده فنی-گروه ریاضی

دکتر حسن یزدانی

مدیریت دفاعی استادیار، دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین (ع)، تهران، ایران.

jefri1341atchmail.ir

دکتر فرشید فرخی زاده

مدیریت صنعتی مربی، مهندسی نت و بهینه سازی انرژی، دانشکده علوم و مهندسی دفاعی، دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین(ع)، تهران، ایران.

elmnet.ir/eid/K-0093-1391
f.farokhiatihuo.ac.ir
0000-0001-6556-7735

مهندس حسن رادمرد

مهندسی مکانیک عضو هیئت علمی، دانشکده علوم و مهندسی دفاعی، دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین (ع)، تهران، ایران.

hassan.radmardatgmail.com

ویراستار انگلیسی

دکتر علی‌قربان گراوند

مترجمی زبان عضو هیئت علمی گروه زبان، دانشکده شهید مطهری بسیج، دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین(ع)، تهران، ایران.

garavand.aliatgmail.com

کارشناس نشریه

مهندس سیداسمعیل میرحیدری

مهندسی مکانیک مربی گروه علمی مهندسی نت و بهینه‌سازی انرژی، دانشکده علوم و مهندسی دفاعی، دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین(ع)، تهران، ایران.

seyedsmail213atgmail.com

گرافیست

مهندس رضا کرمی

مهندسی شیمی گرایش HSE دانشگاه صنعت نفت، آبادان، ایران.

karami.putatgmail.com

مدیر وب سایت

مهندس حسین نظری

مهندسی کامپیوتر مربی گروه علمی دفاع سایبری، دانشکده علوم و مهندسی دفاعی، دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین (ع)، تهران، ایران

honazariatihu.ac.ir

ویراستار

مهندس علیرضا سهرابی

مهندسی صنایع مدرس گروه علمی مهندسی نت و بهینه‌سازی انرژی، دانشکده علوم و مهندسی دفاعی، دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین(ع)، تهران، ایران.

as69enatgmail.com