اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر محمدکاظم بصیرتی

علوم دفاعی استادیار دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین (ع)، تهران، ایران.

k.basiratiihuo.ac.ir

سردبیر

پرفسور سیدمحمد سیدحسینی

مهندسی صنایع استادتمام، گروه مهندسی صنایع- تولیدصنعتی، دانشکده مهندسی صنایع، علم و صنعت ایران، تهران، ایران.

ie.iust.ac.ir/page.php?slct_pg_id=5383&sid=61&slc_lang=fa
seyedhoseiniyahoo.com
0000-0001-9587-0049


استادتمام، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران‌جنوب، تهران، ایران.

رزومه C.V.

مدیر داخلی

حیدرعلی مهدوی‌نیا

علوم دفاعی عضو هیئت علمی ، دانشکده علوم و مهندسی دفاعی، دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین(ع)، تهران، ایران.

h.mahdaviniaihuo.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

پرفسور سیدمحمد سیدحسینی

مهندسی صنایع ، برنامه ریزی حمل ونقل استادتمام، گروه مهندسی صنایع- تولیدصنعتی، دانشکده مهندسی صنایع، علم و صنعت ایران، تهران، ایران.

ie.iust.ac.ir/page.php?slct_pg_id=5383&sid=61&slc_lang=fa
seyedhoseiniyahoo.com
0000-0001-9587-0049


استادتمام، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران‌جنوب، تهران، ایران.

رزومه C.V.

دکتر علیرضا معینی

مهندسی صنایع دانشیار، گروه فناوری صنعتی، دانشکده مهندسی صنایع، علم و صنعت ایران، تهران، ایران.

ie.iust.ac.ir/page.php?slct_pg_id=5389&sid=61&slc_lang=fa
moiniiust.ac.ir
0000-0002-0565-7744

دکتر مجتبی حسینی

مهندسی عمران- سازه دانشیار، گروه علمی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه لرستان، خرم‌آباد، ایران.

lu.ac.ir/index.aspx?siteid=1&fkeyid=&siteid=1&pageid=938&mid=209
hosseini.mlu.ac.ir
0000-0002-6539-5053

دکتر احمد منصوریان

مهندسی عمران - راه ترابری دانشیار، بخش قیر و آسفالت، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، تهران، ایران.

www.bhrc.ac.ir/%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%85%D8%A7/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86/agentType/View/PropertyID/211
a.mansourianbhrc.ac.ir
02188255942
0000-0002-1791-0655

دکتر مسعود مصدق‌خواه

مهندسی صنایع دانشیار، گروه مهندسی صنایع، دانشکده و پژوهشکده فنی و مهندسی، دانشگاه امام حسین(ع)، تهران، ایران.

www.magiran.com/author/%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%20%D9%85%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%20%D9%85%D8%B5%D8%AF%D9%82%20%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87
mmosdeghihu.ac.ir
0000-0002-4291-6872

دکتر اردشیر احمدی

مهندسی صنایع دانشیار، گروه مهندسی صنایع، دانشکده و پژوهشکده فنی و مهندسی، دانشگاه امام حسین(ع)، تهران، ایران.

eyc.ac.ir/ShowProfessor.aspx?mid=32779
ardeshir79yahoo.com
0000-0001-5115-5975

دکتر سیدضیاءالدین قاضی‌زاده فرد

مهندسی صنایع دانشیار، گروه علمی مهندسی صنایع، دانشکده و پژوهشکده فنی و مهندسی، دانشگاه امام حسین(ع)، تهران، ایران.

civilica.com/p/176901/
zia.ghazizadehgmail.com

دکتر محسن شاهرضایی

ریاضی کاربردی دانشیار، دانشکده علوم و مهندسی دفاعی، دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین (ع)

newfaculty.azad.ac.ir/m-shahrezaee/fa
dr.mshahrezaeegmail.com
0000-0003-3025-643X


هیئت علمی نیمه‌وقت دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب-دانشکده فنی-گروه ریاضی

دکتر نقی شجاع

ریاضی- تحقیق در عملیات دانشیار، گروه علمی ریاضی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه، تهران، ایران.

nashojayahoo.com
0000-0001-8422-3858

اعضای مشورتی هیات تحریریه

پرفسور عباس طلوعی اشلقی

مدیریت صنعتی رئیس دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران.

faculty.srbiau.ac.ir/a-toluie/fa
toloiegmail.com
0000-0001-6050-1016

پرفسور رضا رادفر

مدیریت صنعتی استادتمام، گروه علمی مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران.

faculty.srbiau.ac.ir/r-radfar/fa
radfargmail.com
0000-0002-2535-4521

دکتر مسعود کسائی

مدیریت صنعتی استادیار گروه مدیریت صنایع، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهیدبهشتی (ره)، تهران، ایران.

www.sbu.ac.ir/Pages/Profiles.aspx?proffID=375529
massoudkassyahoo.com
0000-0001-8602-9602

دکتر بیتا تبریزیان

اقتصاد انرژی و نفت استادیار، گروه مدیریت و حسابداری، دانشکده علوم تربیتی و مشاوره (مدیریت و حسابداری)، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن، تهران، ایران.

faculty.riau.ac.ir/tabrizian/fa
bt.tabriziangmail.com
0000-0003-1361-0441

دکتر حسن یزدانی

مدیریت دفاعی استادیار، دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین (ع)، تهران، ایران.

jefri1341chmail.ir
0000-0002-2450-9472

دکتر فرشید فرخی زاده

مدیریت صنعتی استادیار، مهندسی نت و بهینه سازی انرژی، دانشکده علوم و مهندسی دفاعی، دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین(ع)، تهران، ایران.

elmnet.ir/eid/K-0093-1391
f.farokhiihuo.ac.ir
0000-0001-6556-7735

مهندس حسن رادمرد

مهندسی مکانیک عضو هیئت علمی، دانشکده علوم و مهندسی دفاعی، دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین (ع)، تهران، ایران.

hassan.radmardgmail.com

ویراستار انگلیسی

دکتر علی‌قربان گراوند

مترجمی زبان عضو هیئت علمی گروه زبان، دانشکده شهید مطهری بسیج، دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین(ع)، تهران، ایران.

garavand.aligmail.com

کارشناس نشریه

مهندس سیداسمعیل میرحیدری

مهندسی مکانیک مربی گروه علمی مهندسی نت و بهینه‌سازی انرژی، دانشکده علوم و مهندسی دفاعی، دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین(ع)، تهران، ایران.

seyedsmail213gmail.com

گرافیست

مهندس رضا کرمی

مهندسی شیمی گرایش HSE دانشگاه صنعت نفت، آبادان، ایران.

karami.putgmail.com

مدیر وب سایت

مهندس حسین نظری

مهندسی کامپیوتر مربی گروه علمی دفاع سایبری، دانشکده علوم و مهندسی دفاعی، دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین (ع)، تهران، ایران

honazariihu.ac.ir

ویراستار

مهندس علیرضا سهرابی

مهندسی صنایع مدرس گروه علمی مهندسی نت و بهینه‌سازی انرژی، دانشکده علوم و مهندسی دفاعی، دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین(ع)، تهران، ایران.

as69engmail.com