راهنمای نویسندگان

راهنمای تدوین مقاله

از نگارندگان گرامی تقاضا می‌شود مقالات خود را مطابق این راهنما تهیه و ارسال نمایند.

الف) شرایط ارسال

مقاله ارسال شده، نباید قبلاً در هیچ مجله داخلی و یا خارجی چاپ شده باشد و در حین داوری توسط این مجله نیز برای مجله دیگری ارسال نگردد.

ارائه پست الکترونیکی و تلفن همراه تمام نویسندگان الزامی‌است.

ب) نحوه نگارش

1. صفحه نخست مقاله باید شامل عنوان مقاله، نام نویسندگان، چکیده و واژه‌های کلیدی فارسی باشد.

2. متن اصلی مقاله باید حداقل شامل بخش‌های مقدمه، بدنه اصلی، نتیجه و مراجع باشد.

3. روابط، شکل‌ها و جداول با یک سطر فاصله از بالا و پایین متن و با ذکر شماره متوالی در وسط صفحه قرار داده شوند. شماره و توضیحات شکل‌ها وسط‌چین در زیر و شماره و توضیحات جداول وسط‌چین بالا قرار گیرند.

4. در نوشتن مراجع ابتدا مراجع فارسی و سپس مراجع لاتین (به شکل نمونه زیر) ذکر شوند.

[1]     سید حسینی، س.م. و ایرانبان، س.ج.، "استراتژی توسعه محصول جدید رویکردها و یافته‌ها"، مجله دانش مدیریت، شماره 64، (1383).

    [2]  Heshmatpour, F., Abazari, R. and Balalaie, S., “Preparation of Monometallic (Pd, Ag) and Bimetallic (Pd/Ag, Pd/Ni, Pd/Cu) Nanoparticles via Reversed Micelles and their Use in the Heck Reaction”, Tetrahedron, Vol. 68, PP. 3001-3011 (2012).

5. شیوه رفرنس‌دهی درون متنی به صورت عدد داخل کروشه باشد.

6. اندازه نیم فاصله‌ها برای کلمات ترکیبی به کمک کلید Shift+Ctrl+@ انجام شود.

7. نام و اندازه قلم مطابق جدول زیر انتخاب شود.

صفحه اول مقاله

نام قلم

اندازه قلم

بخش فارسی

عنوان مقاله (حداکثر 15 کلمه، وسط‌چین)

B Titr

14

نام نویسندگان (وسط‌چین و نویسنده پاسخگو با ستاره مشخص شود)*

B Lotus Bold

12

درجه علمی نویسندگان و محل انجام تحقیق (وسط‌چین)

به ترتیب: دانشگاه، دانشکده، گروه، رتبه علمی

B Lotus

10

چکیده (حداکثر 200 کلمه، تک ستونی)

B Nazanin

11

واژه‌های کلیدی (حداکثر 6 کلمه، جداشده با ویرگول)

B Nazanin Bold

11

بخش لاتین

Title of Article (center text).

Times New Roman Bold

14

First Author, Second Author, (center text).

Times New Roman Bold

10

Adress. ….Eng. Dep't. ….Univ. affiliation (center text).

Times New Roman

9

Abstract: type maximum 200 words and single column.

Times New Roman Italic

10

Key words.

Times New Roman Italic

10

Corresponding author mail.

Times New Roman Italic

9

متن مقاله

نام قلم

اندازه قلم

متن مقاله با فاصله 15/1

B Nazanin

11

کلمه انگلیسی داخل متن

Times New Roman

9

عنوان بخش‌ها

B Nazanin Bold

12

عنوان زیربخش‌ها

B Nazanin Bold

11

شماره جدول‌ها و شکل‌ها

B Nazanin Bold

10

توضیحات جدول‌ها و شکل‌ها با نقطه‌‎گذاری انتهای متن

B Nazanin

10

معادلات

Times New Roman

10

مراجع لاتین

Times New Roman

9

مراجع فارسی

B Nazanin

10

پاورقی‌ها

Times New Roman

9

 نویسندگان محترم برای استفاده از فرمت، باید از MS. Office 2010 به بالا استفاده نمایند.
همچنین فایل Wordراهنمای نگارش مقاله را از اینجادریافت نمایید.

فایل Word قالب استاندارد نشریه را از اینجا دریافت نمایید.

نویسندگان باید فایل‌های (فرم تعهد) و (فرم تعارض منافع نویسندگان) را دریافت، تکمیل، امضاء و هنگام بارگذاری مقالات، به عنوان فایل الحاقی ضمیمه نمایند.