دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 8-97