دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 8-77 
3. انتخاب سیاست بهینه سیستم نگهداری تعمیرات با استفاده از مدل AHP فازی

صفحه 40-51

سید عباس صفوی؛ امید معتمدی؛ جواد غلامی؛ محمداسماعیل گلرخی


شماره‌های پیشین نشریه