بر اساس نویسندگان

ا

 • احمدی، فاطمه [1] دانش‌آموخته کارشناسی‌ارشد حسابداری، مدیریت و اقتصاد، دانشگاه آزاد علوم تحقیقات، تهران، ایران.
 • احمدزاده، ام‌البنین [1] دانشجوی کارشناسی‌ارشد مدیریت تکنولوژی، مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

ب

 • برهمند، محمد [1] کارشناس ارشد، گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه شهید بهشتی تهران، ایران.

ح

 • حاتمی‌پور، علی‌اصغر [1] مربی و پژوهشگر، دانشکده علوم و مهندسی دفاعی، دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسینعلیه‌السلام، تهران، ایران.

د

 • دانیالی، سیدابوالفضل [1] دانشجوی کارشناسی‌ارشد، مهندسی صنایع گرایش لجستیک و زنجیره تأمین، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه جامع امام حسین(ع)، تهران، ایران.
 • دزفولی، محسن [1] دانشجوی دکتری مکانیک، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه گیلان، ایران.

ر

 • رادمرد، حسن [1] مربی و عضو هیئت علمی، دانشکده علوم و مهندسی دفاعی، دانشگاه افسری امام حسین (ع)، تهران، ایران.
 • رضوی آل‌هاشم، سیداحمد [1] کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، گروه صنایع، دانشگاه امام حسین(ع)، تهران، ایران.
 • رمضانی، سعید [3] استادیار، گروه علمی مهندسی صنایع، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه جامع امام حسین(ع)، تهران، ایران.

س

 • سیاح، علی [1] استادیار، گروه علمی مهندسی صنایع، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه قم، ایران.
 • سیدحسینی، سیدمحمد [1] استادتمام، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران‌جنوب، تهران، ایران.

ص

 • صفوی، سید عباس [1] کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، گروه صنایع، دانشگاه امام حسین(ع)، تهران، ایران.

غ

 • غلامی، جواد [1] دانشجوی دکتری مهندسی تبدیل انرژی، گروه مکانیک، دانشگاه علم وصنعت ایران، تهران، ایران.

ف

 • فرخی زاده، فرشید [1] مربی و پژوهشگر، گروه مهندسی نت و بهینه‌سازی انرژی، دانشکده علوم و مهندسی دفاعی، دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین (ع)، تهران، ایران.

ق

 • قاسمی، محمدرضا [1] دانش‌آموخته کارشناسی‌ارشد مهندسی صنایع-صنایع، دانشگاه آیندگان مازندران، مازندران، ایران.

ک

 • کرمی، رضا [1] دانش‌آموخته کارشناسی‌ارشد مهندسی شیمی گرایش HSE، دانشگاه صنعت نفت، آبادان، ایران.

گ

 • گلرخی، محمداسماعیل [1] دانشجوی کارشناسی‌ارشد، مهندسی صنایع گرایش سیستم‌های کلان، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه جامع امام حسین(ع)، تهران، ایران.
 • گلرخی، محمداسماعیل [1] کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، گروه صنایع، دانشگاه امام حسین(ع)، تهران، ایران.

م

 • مصدق‌خواه، مسعود [1] دانشیار، گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه جامع امام حسین(ع)، تهران، ایران.
 • معتمدی، امید [1] دانشجوی دکتری مهندسی صنایع و سیستم ها، گروه صنایع، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.
 • مقدسی، محمد [2] مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهیدبهشتی، تهران، ایران.
 • مقدسی، منصور [1] دانشجوی دکتری حسابداری، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد، ایران.
 • موحدی، مسعود [1] استادیار، گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه جامع امام حسین(ع)، تهران، ایران.

ی