استراتژی بهینه نگهداری و تعمیرات با استفاده از مدل AHP فازی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه جامع امام حسین(ع)، تهران، ایران.

2 دانشجوی کارشناسی‌ارشد، مهندسی صنایع گرایش سیستم‌های کلان، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه جامع امام حسین(ع)، تهران، ایران.

dmej/dmej.2020.9

چکیده

رشد روزافزون صنعت و به‌تبع آن پیچیدگی فرآیند تولید، زمینه را برای تکامل دانش نگهداری و تعمیرات فراهم ساخت. مطالعه‌ها نشان می‌دهد که در بسیاری از شرکت‌های بزرگ صنعتی هزینه‌های تعمیرات بخش عظیمی از بودجه‌های عملیاتی را به خود اختصاص می‌دهند و این در حالی است که صاحبان صنایع این واقعیت را پذیرفته‌اند که اجرای نگهداری و تعمیرات اثربخش، یکی از ابزارهای لازم برای کسب مزیت رقابتی و پایدار ماندن در محیط رقابت است. نگهداری و تعمیرات نقش مهمی در حفظ قابلیت اطمینان، در دسترس بودن، کیفیت تولیدات، کاهش ریسک، افزایش بازدهی، امنیت تجهیزات بر عهده دارد، لذا نگهداری و تعمیرات و استراتژی­های آن از جایگاه ویژه­ای در صنایع برخوردار است.
در این مقاله به بررسی و تعیین استراتژی بهینه جهت استقرار نظام مدیریت دارایی­ها پرداخته‌شده و با شناسایی انواع استراتژی­های مختلفی از قبیل نت اصلاحی، نت پیشگیرانه، نت بهره­ور فراگیر، نت مبتنی بر قابلیت اطمینان، نت مبتنی بر وضعیت و ... و تعریف دو سناریوی تصمیم‌گیری برای مدیران (برون­سپاری و اجرا توسط خود سازمان) به بررسی نقاط قوت و ضعف هر یک از آن‌ها در 15 معیار پرداخته‌شده و با به‌کارگیری منطق فازی پرسشنامه‌ای تدوین و توسط خبرگان و کارشناسان مربوطه تکمیل‌شده که بر اساس نتایج حاصل پرسشنامه­ها و به‌کارگیری مدل AHP فازی، برون­سپاری فعالیت­های نگهداری و تعمیرات و بهره بردن از سیستم­های نگهداشت اقتضایی، نگهداشت زمان‌بندی شده و تعمیرات اصلاحی به‌عنوان استراتژی بهینه مشخص گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Optimal Maintenance Strategy Using Fuzzy AHP Model

نویسندگان [English]

  • Massoud Mossadegh Khah 1
  • Mohammad Ismail Golrakhi 2
1 Associate Professor, Department of Industrial Engineering, Faculty of Engineering, Imam Hussein Comprehensive University, Tehran, Iran.
2 M.Sc. Student in Industrial Engineering, Macro Systems, Faculty of Engineering, Imam Hussein Comprehensive University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The growing growth of the industry, and consequently the complexity of the manufacturing process, provided the basis for the evolution of maintenance knowledge. Studies show that in many large industrial companies, maintenance costs are a huge part of operating budgets, while industry owners have accepted the fact that effective maintenance is one It is one of the tools needed to gain competitive advantage and stay competitive in the environment. Maintenance plays an important role in maintaining reliability, availability, product quality, risk reduction, efficiency, security of equipment, so maintenance and strategies have a special place in the industry. This paper examines and determines the optimal strategy for deploying an asset management system and identifies various strategies such as corrective maintenance, preventive maintenance, comprehensive productive maintenance, and reliability-based maintenance., Status-based maintenance and ... and defining two decision scenarios for managers (outsourced and executed by the organization itself) to examine each of their strengths and weaknesses in 15 criteria using fuzzy logic questionnaire. It has been formulated and supplemented by relevant experts and experts based on the results obtained Questionnaires and application of fuzzy AHP model, outsourcing maintenance activities and the use of contingency systems to maintain, schedule maintenance and repairs reform was identified as the optimal strategy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Maintenance Strategy
  • AHP
  • Fuzzy Logic
  • Effective Maintenance
  • Reliability
  • Asset Management System
نایینی، ح.، "الگویی برای تغییر فرهنگ سازمانی متناسب با ارتقای سیستم نگهداری و تعمیرات"، تدبیر ، شماره 200، 1387.
Pinjala SK, Pintelon L, Vereecke A., "An empirical investigation on the relationship between business and maintenance strategies", International Journal of Production Economics, 2006;104(1):214-29.
Moubray, J. (1997), "Reliability-Centered Maintenance", Oxford. Butterworth Heinemann.
Wireman T., "Benchmarking best practices in maintenance management: Industrial Press Inc.", 2004.
Márquez AC, "TheMaintenance Management Framework", 3: 3; 2007.
Reiman T, Oedewald P., "Assessing the maintenance unit of a nuclear power plant – identifying the cultural conceptions concerning the maintenance work and the maintenance organization", Safety Science. 2006;44(9):821-50.
Singh R, Gohil AM, Shah DB, Desai S., "Total Productive Maintenance (TPM) Implementation in a Machine Shop: A Case Study", Procedia Engineering. 2013;51(0):592-9.
IEC60300, "Dependability management: Maintenance and maintenance support", IEC  60300-3-14: International Electrotechnical Commission; 2004. p. 50.
Benmoussa K, Laaziri M, Khoulji S, Kerkeb ML, Yamami AE., "AHP-based Approach for Evaluating Ergonomic Criteria", Procedia Manufacturing. 2019;32:856-63.
Gnanavelbabu A, Arunagiri P., "Ranking of MUDA using AHP and Fuzzy AHP algorithm. Materials Today: Proceedings", 2018;5(5, Part 2):13406-12.
Sirisawat P, Kiatcharoenpol T., "Fuzzy AHP-TOPSIS approaches to prioritizing solutions for reverse logistics barriers", Computers & Industrial Engineering. 2018;117:303-18.
Ly PTM, Lai W-H, Hsu C-W, Shih F-Y., "Fuzzy AHP analysis of Internet of Things (IoT) in enterprises", Technological Forecasting and Social Change, 2018;136:1-13.
Acar C, Beskese A, Temur GT., "Sustainability analysis of different hydrogen production options using hesitant fuzzy AHP", International Journal of Hydrogen Energy, 2018;43(39):18059-76.