شناسایی و اولویت‌بندی معیارهای ارزیابی عملکرد سیستم مدیریت نگهداری و تعمیرات با رویکرد مدیریت دارایی فیزیکی در صنایع دفاعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهیدبهشتی، تهران، ایران.

2 دانش‌آموخته کارشناسی‌ارشد حسابداری، مدیریت و اقتصاد، دانشگاه آزاد علوم تحقیقات، تهران، ایران.

3 دانشجوی دکتری حسابداری، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد، ایران.

4 دانش‌آموخته کارشناسی‌ارشد مهندسی صنایع-صنایع، دانشگاه آیندگان مازندران، مازندران، ایران.

dmej/dmej.2020.7

چکیده

هدف پژوهش: امروزه هزینه نگهداری و تعمیرات و عملیاتی یک تجهیز در طول زمان استفاده از آن ممکن است بسیار بیشتر از هزینه خرید آن گردد. در نتیجه، تصمیم‌ها در نحوه برنامه‌ریزی و انجام فعالیت‌های نگهداری و تعمیرات می‌تواند بر کل هزینه طول عمر یک دارایی فیزیکی تأثیر به‌سزایی داشته باشد. هدف اصلی این پژوهش ارائه چارچوبی به‌منظور سنجش روابط علی و معلولی معیارهای ارزیابی عملکرد سیستم مدیریت نگهداری و تعمیرات با رویکرد مدیریت دارایی فیزیکی صنایع دفاعی می‌باشد.
متدلوژی/روش‌شناسی: جهت تحقق اهداف و پاسخ به سؤال‌های پژوهش، این پژوهش در دو گام انجام‌شده است. در گام اول با مطالعه متون علمی و کسب نظر خبرگان آشنا به مسائل نگهداری و تعمیرات، مدیریت دارایی فیزیکی، بر اساس ابعاد اصلی استخراج‌شده شناسایی و مبنای تهیه پرسشنامه اول قرار گرفت. پس از جمع‌آوری نظرات خبرگان 11 معیار اصلی بومی‌سازی و انتخاب شد. در گام دوم از روش ساختاری تفسیری به‌منظور تأثیرگذاری و تأثیرپذیری عوامل معیارهای مزبور استفاده شد.
نتایج پژوهش: نتایج تحقیق حاکی از آن است که در صنایع دفاعی در بین متغیرهای شناسایی‌شده، فرآیند اسقاط کردن و استاندارد دانش تجهیزات دارای قدرت نفوذ بالا و میزان وابستگی پایین هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying and Prioritizing Performance Assessment Criteria for Physical Asset Management in the Defense Industry

نویسندگان [English]

  • Mohammad Moghadasi 1
  • Fateme Ahmadi 2
  • Mansour Moghadasi 3
  • Mohammad Reza Ghasemi 4
1 M.A. in Industrial Management, Faculty of Management and Accounting, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.
2 M.A. in Accounting, Management and Accounting, Islamic Azad University Science & Research Branch , Tehran, Iran.
3 Ph.d. Candidate in Accounting, Management and Accounting, Islamic Azad University, Boroujerd, Iran.
4 M.A. in Industry- Industry, Ayandegan University, Mazandaran, Iran.
چکیده [English]

Purpose: Nowadays, the cost of maintaining and maintaining an equipment over time can be much higher than the cost of buying it. As a result, decisions on how to plan and maintain maintenance activities can have a significant impact on the total cost of a physical asset's lifespan. The main purpose of this study is to provide a framework for measuring the causal relationships of performance management system maintenance criteria with physical asset management approach in defense industries.
Methodology: In order to achieve the goals and answer the research questions, this research was conducted in two steps. In the first step, by studying the scientific literature and obtaining expert opinion on maintenance issues, physical asset management was identified based on the extracted main dimensions and based on the preparation of the first questionnaire. After collecting expert opinions, 11 main criteria of localization were selected and selected. In the second step, the interpretive structural method was used to influence the factors of these criteria.
Results: The results indicate that in the defense industry, among the identified variables, the process of decay and standardization of equipment knowledge have high penetration power and low dependence.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Performance Assessment
  • Maintenance
  • Physical Asset Management
  • Military Industries
  • Interpretive Structural Approach
حاج شیرمحمدی، علی، 1394. نگهداری و تعمیرات بهره‌ور فراگیر، انتشارات سازمان مدیریت صنعتی.
مقدسی، محمد، فرخی زاده، فرشید، احمدزاده، ام‌البنین، کرمی، رضا، شناسایی و اولویت‌بندی معیارهای انتخاب راهبرد نگهداشت سبز ادوات نظامی با استفاده از تکنیک MADM‎، دوفصلنامه علمی پژوهش در مهندسی نگهداشت دفاعی 1 (1), 66-77‎.
A. K. S. Jardine and A. H. C. Tsang, “Maintenance, Replacement and Reliability: Theory and Applications”, CRC Press, 2013.
M. Pecht and R. Jaai, “A prognostics and health management roadmap for information and electronics-rich systems”, Microelectronics Reliability, Vol. 50, No. 3, 2010, pp. 317-323.
J. Z. Sikorska, M. Hodkiewicz and L. Ma, “Prognostic modelling options for remaining useful life estimation by industry”, Mechanical Systems and Signal Processing, Vol. 25, No. 5, 2013, pp. 1803-1836.
Olímpio A., Paulo T., De Souza H., André B., Zambalde. L., (2014). Using the BSC for strategic planning of IT (Information Technology) in Brazilian organization, Journal of Information Systems and Technology Management.
Pophaley.M., Vyas R.K., (2010). Plant maintenance management practices in automobile industries: A retrospective and literature review, Journal of Industrial Engineering and Management, Publisher: Omniscience.
Veronese Bentes, A., Carneiro, J., Da Silva, J.F., Kimura H., (2011). Multidimensional asset management of organizational performance: Integrating BSC and AHP, Journal of Business Research, Elsevier Inc.
S. G. D. Amik Garg, “Maintenance management: Literature review and directions”, Journal of Quality in Maintenance Engineering, Vol. 12, No., 3, 2016, pp. 205-238.
Saaty, Thomas L.; “The Analytic Network Process”, ISAHP Japan, )2016.(
Okoh, P., Schjølberg, P., Wilson A., (2018). A new maintenance management model based on ISO 55000, Infrastructure Asset Management Journal, Volume 3 Issue 1, March 2016, pp. 21-28, Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS).
Shah, R., McMann, O., Borthwick, F., (2017). Challenges and prospects of applying asset management principles to highway maintenance: A case study of the UK, Transportation Research Part A 97, 231–243.
Honda, M., Kishi, T., and Yamamoto, H., (2017). Study of Asset Management Method for Galvanized Steel Railway Electrification Infrastructure in JR-EAST, Procedia CIRP 59, 47 – 52.
Campos, J., Sharmab, P., Gabiria, U.G., Jantunen, E., and Baglee, D., (2017). A big data analytical architecture for the Asset Management, Procedia CIRP 64, 369 – 374.
Parlikad, A.K., Jafari, M., (2016). Challenges in infrastructure asset management, IFAC papers, Online 42-28, 185-190.
Kordi, M., Aliheydari D., Bijar, D., (2015). Contractors’ performance using the balanced scorecard approach (BSC) and Fuzzy AHP (Study case: municipal construction projects in Baqer Shahr in Tehran), Cumhuriyet Science Journal, Vol 36, No 4.
Attri, R., Dev, N., & Sharma, V. (2013). Interpretive structural modelling (ISM) approach: an overview. Research Journal of Management Sciences, 2319, 1171.