شناسایی و اولویت‌بندی معیارهای انتخاب راهبرد نگهداشت سبز ادوات نظامی با استفاده از تکنیک MADM

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهیدبهشتی، تهران، ایران.

2 مربی و پژوهشگر، گروه مهندسی نت و بهینه‌سازی انرژی، دانشکده علوم و مهندسی دفاعی، دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین (ع)، تهران، ایران.

3 دانشجوی کارشناسی‌ارشد مدیریت تکنولوژی، مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

4 دانش‌آموخته کارشناسی‌ارشد مهندسی شیمی گرایش HSE، دانشگاه صنعت نفت، آبادان، ایران.

dmej/dmej.2019.5

چکیده

هدف پژوهش: نگهداری و تعمیرات نقش کلیدی در کاهش هزینه، کم کردن توقف ماشین‌آلات و افزایش ظرفیت تولید، کیفیت و بالا بردن بهره‌وری و قابلیت اطمینان ماشین‌آلات و درنتیجه تحقق اهداف سازمانی دارد. هدف اصلی این پژوهش ارائه چارچوبی به‌منظور سنجش و مقایسه میزان سبز بودن صنایع نظامی می‌باشد.
متدلوژی/روش‌شناسی: جهت تحقق اهداف و پاسخ به سؤال‌های پژوهش، این پژوهش در دو گام انجام‌شده است. در گام اول با مطالعه متون علمی و کسب نظر خبرگان آشنا به مسائل زیست‌محیطی، نگهداری و تعمیرات سبز تجهیزات و ادوات نظامی، شاخص‌های بهینه راهبردی نگهداری و تعمیرات سبز بر اساس ابعاد اصلی استخراج‌شده شناسایی و مبنای تهیه پرسشنامه اول قرار گرفت. پس از جمع‌آوری نظرات خبرگان 6 معیار اصلی بومی‌سازی و انتخاب شد. در گام دوم از روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی به‌منظور اولویت‌بندی معیارهای مزبور استفاده شد.
نتایج پژوهش: نتایج تحقیق حاکی از آن است که در صنایع نظامی به ترتیب معیارهای استفاده از فناوری، تجهیزات و ماشین‌آلات دارای آلودگی کمتر برای محیط‌زیست رتبه اول، معیار کنترل میزان تولید گازهای خطرناکی چون آمونیاک و CO2 رتبه دوم و معیار برنامه‌های آموزشی محیط‌زیست برای کارکنان و مدیران رتبه سوم را کسب کردند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identification and Prioritization of Selection Criteria for Maintenance Strategy for Military Equipment Using MADM Technique

نویسندگان [English]

  • Mohammad Moghadasi 1
  • Farshid Farokhizadeh 2
  • Umlbanin Ahmadzadeh 3
  • Reza Karami 4
1 M.A. in Industrial Management, Faculty of Management and Accounting, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.
2 Instructor and Researcher,Faculty of Defense Science & Engineering, Imam Hussein Officers and Guard Training University, Tehran, Iran.
3 M.Sc. in Technology Management, Management and Accounting, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.
4 M.A. in Chemistry Engineering subdiscipline HSE, Petroleum University of Technology, Abadan, Iran.
چکیده [English]

Purpose: Maintenance plays a key role in reducing costs, reducing machinery stoppage and increasing production capacity, improving quality and increasing productivity and reliability of machinery and thus achieving organizational goals. The main purpose of this research is to provide a framework for measuring and comparing the greenness of military industries. Methodology: In order to achieve the goals and answer the research questions, this research was conducted in two steps. In the first step, by studying the scientific literature and acquaintance of experts familiar with environmental issues, green maintenance of military equipment and equipments, optimal indicators of green maintenance and maintenance strategies were identified based on the extracted main dimensions and based on preparation of the first questionnaire. After collecting expert opinions, 6 main criteria for localization were selected. In the second step fuzzy hierarchical analysis process method was used to prioritize these criteria. Results: The results show that in the military industries, the criteria for using technology, equipment and machinery are less polluting for the environment, the criterion for controlling the production of hazardous gases such as ammonia and CO2, and the criteria for environmental training programs for employees. And the managers came in third.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Green Maintenance
  • Military Equipment
  • Multi-criteria Decision Making
  • Fuzzy Hierarchical Analysis Process Method