آسیب‎شناسی روش‎های نگهداری عملیاتی دستگاه های زرهی (خودروهای چرخ‌دار و شنی‌دار)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، مدیریت، دانشکده علوم انسانی و قدرت نرم، دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین (ع)، تهران، ایران

2 عضو هیئت علمی، دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین (ع)، تهران، ایران

3 دانشجوی کارشناسی‌ارشد، مدیریت دفاعی، دانشگاه جامع امام حسین (ع)، تهران، ایران

dmej/dmej.2022.222443.1024

چکیده

شناسایی آسیب‎های نگهداری عملیاتی در حوزه مواد، قطعات، سیالات و نحوه انبارداری آن‌ها می‎تواند در اجرای صحیح نگهداری عملیاتی مثمرثمر باشد. با توجه به اینکه سیستم‎های کنسرواسیون زرهی سازمان با آسیب‎ها و مشکلاتی روبه‌رو است و باعث کاهش اثربخشی و کارایی سیستم فعلی شده است، این پژوهش می‎تواند با آسیب‎شناسی روش‎های نگهداری عملیاتی، راهکارهای مناسبی برای برطرف نمودن این مشکلات ارائه نماید.
این تحقیق کاربردی است و در آن، از تجارب جمع‎آوری شده فرماندهان و خبرگان و مسؤولین سازمان استفاده شده است. همچنین روش تحقیق، توصیفی- تحلیلی است و 47 نفر از متخصصین نت با تکمیل پرسشنامه، نسبت به شناسایی آسیب‎های روش نگهداری عملیاتی دستگاه‌های زرهی یگان‌های رزم اقدام کرده‌اند. روایی پرسشنامه با استفاده از ضریب لاوشه و پایایی پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ 89/0 تأیید شده است. نتایج تحقیق نشان می‎دهد، بیشترین آسیب‎ها و مشکلات عمده در اجرای روش نگهداری عملیاتی دستگاه‌های زرهی یگان‎های سازمان در این حوزه عبارتند از آسیب‎های سیالاتی، آسیب‎های فضا و مکان انبارداری، آسیب‎های قطعات و تجهیزات و عمده‌ترین آسیب‏های موجود در این مؤلفه‌ها به ترتیب عبارتند از استفاده از روغن‌موتور، گریس و سوخت نامناسب، غیراستاندارد و بی‌کیفیت و نگهداری نامناسب در انبار از نظر رطوبت و گردوغبار.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Pathology of Operational Maintenance Methods of Armored Vehicles (Wheeled and Sandblasted Vehicles)

نویسندگان [English]

  • Hassan Yazdani 1
  • Esmail Jafari 2
  • Javad Mohammadi 3
1 Assistant Professor, Management, Faculty of Humanities and Soft Power, Imam Hossein University of Officers and Guard Training (AS), Tehran, Iran.
2 Faculty member, Imam Hossein (AS) Officer Training and Guard University, Tehran, Iran.
3 M.A. Student, Defense Management, Imam Hossein University (AS), Tehran, Iran.
چکیده [English]

Identifying operational maintenance damages in the field of materials, parts, fluids and how to store them can be effective in the correct implementation of operational maintenance. Considering that the organization's armor conservation systems are facing damages and problems and have reduced the effectiveness and efficiency of the current system, this research can provide suitable solutions to solve the problems of the operational maintenance methods. present these problems. This research is practical and in it, the collected experiences of commanders, experts and officials of the organization have been exploited. Also, the research method is descriptive-analytical, which the researchers tested by using a questionnaire among 47 net experts, regarding the identification of the damages of the operational maintenance method of the armored devices of the combat units that could be relevant. The validity of the questionnaire was confirmed by using the Lauche coefficient, and the reliability of the questionnaire was confirmed by using Cronbach's alpha of 0.89. The results of the research show that the most major damages and problems in the implementation of the operational maintenance method of the armored devices of the organization's units in this area are: fluid damage, damage to space and storage space, damage to parts and equipment. And the main damages in these components are, respectively: the use of improper, non-standard and low-quality engine oil, grease and fuel, and improper storage in the warehouse in terms of moisture and dust.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Operational Maintenance (Conservation)
  • pathology
  • Storage
  • Wheeled and Sand Vehicles