ارائه چارچوبی برای تدوین سند راهبردی مدیریت نگهداری و تعمیرات ساختمان‌ها و تأسیسات در سازمان‌های نظامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی‌ارشد، مهندسی صنایع، دانشکده و پژوهشکده فنی و مهندسی، دانشگاه جامع امام حسین (ع)، تهران، ایران.

2 دانشیار، مهندسی صنایع، دانشکده و پژوهشکده فنی و مهندسی، دانشگاه جامع امام حسین (ع)، تهران، ایران.

dmej/dmej.2022.222275.1021

چکیده

مدیریت دارایی‌های فیزیکی «مدیریت بهینه چرخه عمر تجهیزات جهت دستیابی پایدار به اهداف کسب‌ و کار» می‌باشد. تدوین برنامه‌های مدیریت دارایی‌ها در تمام مراحل چرخه عمر تجهیزات، از تعریف الزامات تا طراحی و بعد بهره‌برداری و نگهداشت و در آخر اسقاط آن، اولویت اصلی سیستم مدیریت دارایی‌ها است. در این بین ساختمان‌ها و تأسیسات اهمیت ویژه داشته و با توجه به ماهیت پویای کاربری آن‌ها، نگهداشت و تعمیرات ساختمان‌ها و تأسیسات الزامات خاص خود را می‌طلبد و باید متناسب با اهداف بلندمدت و راهبردی سازمان برنامه‌ریزی و پیاده‌سازی شود. در این مقاله چارچوب تدوین سند راهبردی برای مدیریت نگهداری و تعمیرات ساختمان‌ها و تأسیسات برای سازمان‌های دولتی ارائه شده است. به منظور تدوین این چارچوب، با بررسی اسناد سازمان‌های مختلف در نگهداری و تعمیرات ساختمان و تأسیسات، نیازمندی‌های یک چارچوب و الگو راهبردی مدیریت نگهداری و تعمیرات ساختمان و تأسیسات استخراج شده و سپس میزان اهمیت هر یک از نیازمندی‌های احصا شده از نقطه نظر خبرگان این حوزه نیز بررسی شده است. مطالعه تطبیقی نشان می‌دهد که نیازمندی‌های اصلی یک سند راهبردی شامل تعیین استاندارد شرایط ساختمان‌ها، نحوه ارزیابی، تعیین برنامه فعالیت‌های نگهداری و تعمیرات متناسب با ارزیابی‌ها، تعیین سطح خدمت انتظاری از دارایی‌ها، تدوین برنامه انجام فعالیت‌های نگهداری و تعمیرات و نحوه تخصیص و تأمین منابع مالی برای پیاده‌سازی آن‌هاست. نتایج تحلیل داده‌های گردآوری‌شده نشان می‌دهد که نیازمندی‌های احصا شده در سازمان‌های کشور نیز حائز اهمیت است و باید به آن‌ها در فرایند تدوین سند راهبردی مدیریت نگهداری و تعمیرات پرداخته شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Provide a Framework for Developing a Strategic Document for the Management of Maintenance of Buildings and Facilities in Military Organizations

نویسندگان [English]

  • Mohamad Esmaeil Golrokhi 1
  • Seyedziaedin Ghazizadeh Fard 2
1 M.A., Industrial Engineering, Technical and Engineering Faculty and Research Institute, Imam Hossein University (AS), Tehran, Iran.
2 Associate Professor, Industrial Engineering, Technical and Engineering Faculty and Research Institute, Imam Hossein University (AS), Tehran, Iran.
چکیده [English]

Physical asset management is"the optimal management of the equipment life cycle to achieve sustainable business goals."Development of asset management programs at all stages of the equipment life cycle from the definition of requirements to the design،then operation maintenance،finally scrapping is the main priority of the asset management system.In the meantime, buildings and facilities are of special importance and due to the dynamic nature of their use, maintenance and repair of buildings and facilities requires its own requirements and should be planned and implemented in accordance with the long-term and strategic goals of the organization.This paper presents the framework for developing a strategic document.In order to formulate this framework, by reviewing the documents of various organizations in maintenance and repair of buildings and facilities, the requirements of a framework and strategic model of management of maintenance and repair of buildings and facilities are extracted and then the importance of each needs from the point of view of experts in this field.Been investigated.A comparative study shows that the main requirements of a strategic document include determining the standard of building conditions, how to evaluate, determining the schedule of maintenance activities in accordance with the assessments, determining the level of service expected from assets, developing a plan for maintenance activities and how to allocate and finance To implement them.The results of the analysis of the collected data show that the requirements identified in the country's organizations are also important and should be addressed in process of developing a strategic document for maintenance management.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Maintenance of Buildings and Facilities
  • Strategic Document of Maintenance
  • Framework