ارائه تحلیل کمی و کیفی ایمنی تأسیسات الکترونیکی پالایشگاه‌ها از منظر پدافند غیرعامل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

پژوهشگر، مرکز مطالعات لجستیک و زنجیره تأمین، دانشگاه جامع امام حسین (ع)، تهران، ایران.

dmej/dmej.2022.222164.1018

چکیده

گسترش روز افزون سیستم‌ها و تجهیزات الکتریکی و همچنین وابستگی بسیاری از خدمات و ارتباطات دنیای امروز به این قطعات، حساسیت حفظ ایمنی و پایداری این قبیل تجهیزات را افزایش داده است. همچنین با توجه به حساسیت تجهیزات و قرار گرفتن در معرض تهدیدات، انجام اقداماتی به منظور عدم و یا کاهش آسیب‌دیدگی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار می‌باشد. به این منظور پیاده‌سازی یک سیستم پدافندی در این تجهیزات از اهمیت بالایی برخوردار می‌باشد. در این پژوهش نقش پدافند غیرعامل در سیستم‌های الکتریکی تشریح و بررسی می‌شود. در این راستا پدافند غیرعامل (شامل 9 عامل، استتار، اختفاء، فریب، پوشش، تفرقه و پراکندگی، اعلام خبر، توسعه کمی و کیفی، ایمنی) به عنوان متغیر مستقل و سیستم‌های الکتریکی به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده است. این تحقیق از نگاه هدف کاربردی، از نگاه چگونگی گردآوری داده­ها پژوهشی توصیفی- پیمایشی و از نوع همبستگی، از نگاه نوع داده­ها کمی و از نگاه زمانی پژوهشی مقطعی به شمار می­رود. جامعه آماری آن نیز شامل کلیه کارشناسان پالایشگاه‌ها به استعداد 50 نفر می‌باشد که به دلیل محدودیت حجم جامعه آماری، تمامی این افراد به‌عنوان نمونه انتخاب شده‌اند. نتایج پژوهش بیانگر آن است که استفاده از روش‌های مناسب جهت پدافند غیرعامل در حفاظت از پالایشگاه‌ها تأثیر دارد. همچنین به عنوان یکی از نتایج این پژوهش می‌توان به اجرای اقدامات حفاظت فیزیکی به عنوان امری اجتناب‌ناپذیر در پدافند غیرعامل در این‌گونه تجهیزات اشاره نمود؛ به طوری که یکی از اقدامات کم هزینه در مقابله با تهدیدهای طبیعی و غیر طبیعی اقدامات حفاظت فیزیکی در پدافند غیرعامل می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Presenting Quantitative and Qualitative Analysis of Safety of Refinery Electronic Facilities from the Perspective of Passive Defense of Refineries

نویسندگان [English]

  • AliReza Ghadiri
  • Milad Ajodanei
  • Mohsen Dezfooli
Researcher, Center for Logistics and Supply Chain Studies, Imam Hossein University (AS), Tehran, Iran.
چکیده [English]

The increasing development of electrical systems and equipment, as well as the dependence of many services and communications in the world today on these components, has increased the sensitivity to maintain the safety and stability of such equipment. It is also very important due to the sensitivity of the equipment and exposure to threats, and taking measures to prevent injury or reduce damage. For this purpose, the implementation of a defense system in this equipment is of great importance. This study describes the role of passive defense in electrical systems. In this regard, passive defense (including 9 factors, camouflage, concealment, deception, cover, division and dispersion, announcement, quantitative and qualitative development, safety) is considered as an independent variable and electrical systems as a dependent variable. This research is a descriptive-survey research from the point of view of applied purpose, from the point of view of how to collect data, and from the type of correlation, from the point of view of quantitative data type and from the point of view of time, it is a cross-sectional research. Its statistical population also includes 50 people of all refinery experts who have been selected as a sample due to the limited size of the statistical population. The results indicate that the use of appropriate methods for passive defense is effective in protecting refineries. It is also possible to implement physical protection measures as an inevitable thing in passive defense in such equipment. So that one of the low-cost measures against natural and unnatural threats is physical protection measures in passive defense.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Passive defense
  • Refinery
  • Electrical Installations
  • Facility Safety
  • Security Measures
  • Threats