ارزیابی معیارهای کیفی تبدیل شناسنامه فنی ملکی ساختمان به گواهی کیفیت وارائه راهکارهای کالبدی جهت بهبود وضعیت ساختمان‌ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناسی ارشد، گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، تهران، ایران.

dmej/dmej.2021.205770

چکیده

شناسنامه فنی ملکی ساختمان سندی است که حاوی اطلاعات فنی ملکی ساختمان بوده و توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان صادر می گردد.اگر اطلاعات ساختمان که در این شناسنامه مندرج است به طور مستندواقعی دارای استانداردهای لازم باشد، به طور معقولی منجر به کسب گواهی کیفیت ساختمان می شود. از منظر جهانی در بسیاری از کشورهای پیشرفته این طرح سالهاست اجرایی گشته و مورد استفاده قرار می گیرد. صدور شناسنامه فنی ملکی ساختمان از سال ها قبل به عنوان یک ضرورت در صنعت ساختمان مطرح شده و از دیدگاه صاحب نظران حوزه ساخت و ساز، باید به گونه ای باشد که حداقل های کیفی در آن دیده شود. چنانچه شناسنامه فنی ملکی ساختمان به صورت واقعی عملیاتی شود، قطعاً نقش بسیار موثری در ارتقای کیفیت و ایمنی ساختمان ها خواهد داشت. این نقش مهم زمانی بیشتر نمود می کند که از آن بتوان گواهی کیفیت ساختمان را بطور دقیق استخراج نمود و مانند بسیاری از کشورهای پیشرفته در امر ساختمان سازی، به طبقه بندی کیفی ساختمان ها به درجات مختلف دست یافت . در این پژوهش تلاش خواهد شد تا در ابتدا به بررسی مهمترین چالش های تبدیل شناسنامه فنی ملکی ساختمان به گواهی کیفیت پرداخته شود و سپس با استفاده از روش های تحلیل آماری و تصمیم گیری چند معیاره به اولویت بندی عوامل شناسایی شده اقدام گردد. نتایج نشان می دهد که توجه کافی افراد مشغول در بخش کیفیت ساختمان مانند مدیر پروژه و مسئول کنترل کیفی می تواند در اخذ گواهی کیفیت ساختمان تاثیر مثبت فراوانی داشته باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluating the Quality Criteria for Converting the Technical Property Certificate of the Building into a Quality Certificate and Providing Physical Solutions to Improve the Condition of the Buildings

نویسنده [English]

  • Ali Keramat dorabad
Masters, Department of Civil Engineering, Faculty of Engineering, Islamic Azad University, South Tehran Branch, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The civil engineering document is a documentary building that contains technical building information and is issued by the building engineering organization. If the quality information provided in this identification document is in fact and in fact documented and sufficiently adequate, it will reasonably result in a quality building certificate. It should be noted that how to comply with national building regulations and standards and urban planning standards for its efficiency as a quality building certificate is required. From a global perspective in many advanced countries, this design has been implemented and used for many years. This role plays an important role when it comes to extracting the quality certification of the building accurately and, as in most of the advanced construction countries, it has achieved a qualitative classification of the buildings to varying degrees, Be quality. Regarding the above mentioned issues, this study will attempt to first investigate and identify the most important challenges in transforming the technical certificate of the real estate of the building into a quality certificate and then, using statistical methods and multi-criteria decision making, to prioritize Identified factors should be taken. The results show that enough attention paid to the quality of the building occupants such as the project manager and responsible for quality control can have a significant positive effect on obtaining a quality building certificate.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Technical Identification
  • Property
  • Building