ارزیابی و انتخاب بتن مناسب جهت استفاده در ساختمان‌های بلندمرتبه با استفاده از روش دیمتل فازی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار، گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، تهران، ایران.

dmej/dmej.2021.205769

چکیده

امروزه توسعه صنعت ساختمان یکی از شاخص‌های توسعه‌یافتگی کشورها محسوب می‌شود، از طرفی با افزایش جمعیت و به‌تبع آن افزایش تمایل به شهرنشینی، نیاز به مسکن ضروری‌تر و بیشتر از همیشه شده است. در سال‌های اخیر، باانگیزه صرفه‌جویی در مصرف زمین گران‌قیمت، احداث ساختمان‌های بلندمرتبه موردتوجه قرارگرفته است. بی‌تردید، تأثیر طراحی سازه در این ساختمان‌ها، از ساختمان‌های معمولی و کوتاه‌تر، از اهمیت بیشتری برخوردار است. درواقع، در سازه‌های بلندمرتبه، سیستم سازه‌ای از مهم‌ترین و تعیین‌کننده‌ترین بخش‌های طراحی محسوب می‌گردد. بر همین اساس، هدف اصلی این تحقیق ارزیابی و اولویت‌بندی بتن مناسب جهت استفاده در ساختمان‌های بلندمرتبه می‌باشد. جهت تجزیه‌وتحلیل داده‌ها، ابتدا انواع بتن‌های مهم و قابل‌استفاده در این نوع ساختمان‌ها با استفاده از مطالعات کتابخانه‌ای شناسایی گردید و در فرآیند تحلیل از نظرات خبرگان که شامل 4 کارفرما، 3 شرکت پیمانکاری، 2 شرکت مشاور و 12 استاد دانشگاه بود، بهره گرفته شد. در این پژوهش، تعداد 6 بتن که بیشترین درجه تکرارپذیری را در اجرای سازه‌های بلندمرتبه داشته‌اند، انتخاب گردید. در ادامه جهت استفاده از روش DEMATEL فازی هر یک از بتن‌ها امتیازدهی گردید و درنهایت تأثیرگذاری و تأثیرپذیری هرکدام از آن‌ها مشخص گردید. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که بتن خودمتراکم مقاومت بالا (B3) به‌عنوان تأثیرپذیرترین عامل و بتن معمولی (B5) به‌عنوان تأثیرگذارترین بتن جهت استفاده در ساختمان‌های بلندمرتبه، مطرح می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation and Selection of Concrete Appropriate for Use in High-rise Buildings Using Fuzzy DEMATEL Method

نویسنده [English]

  • Seyed Azim Hosseini
Assistant Professor, Department of Civil Engineering, Faculty of Engineering, Islamic Azad University, South Tehran Branch, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Nowadays, the construction industry progress is one of the indicators of the countries development. On the other hand, with the population growth and, accordingly, the increase in the desire for urbanization, the need for housing has become more crucial and more than ever. In recent years, the construction of high-rise buildings has been considered with the aim of saving expensive land consumption. Certainly, the effect of structural design in these buildings is more significant than usual and shorter buildings. In high-rise structures, the structural system is one of the most important and decisive parts of the design. So, the key aim of this study is to evaluate and prioritize concrete appropriate for use in high-rise buildings. To analyze the data, first, the types of important and usable concretes in this type of buildings were identified using library studies and in the analysis process, the opinions of experts including 4 employers, 3 contractors, 2 consulting companies, and 12 university professors were used. In the current study, 6 concretes were selected that had the highest degree of repeatability in the implementation of high-rise structures. Then, to use the fuzzy DEMATEL method, each of the concretes was scored, and finally, the effectiveness of each of them was determined. The research results reveal that High Strength Self Compacting Concrete (B3) is the most effective factor and ordinary concrete (B5) is the most effective concrete for use in high-rise buildings.

کلیدواژه‌ها [English]

  • High-rise
  • Concrete
  • Multi-criteria Decision Making
  • Fuzzy DEMATEL