بررسی و مطالعه تاثیر سیستم استانداردسازی در چرخه تجهیز یک سازمان نظامی بر اساس الگوی SWOT

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مدیریت آماد، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه جامع امام حسین(ع)، تهران، ایران.

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مدیریت آماد، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه جامع امام حسین (ع)، تهران، ایران.

dmej/dmej.2021.205768

چکیده

هدف از این تحقیق ترسیم نحوه تعاملات درون سازمانی و برون سازمانی سیستم استانداردسازی در چرخه تجهیز یک سازمان نظامی است که به ارکان، مدل‌ها و مبانی آن می پردازد.
در این مقاله به لحاظ ایجاد نظام‌مندی در مدل‌های پیشنهادی یک سری تعاریف، نقش و مسئولیت‌ها در مراحل مختلف اجرایی مدل تعریف شده است. با اجرای مدل‌های پیشنهادی و راهبردهای استخراج شده می‌توان کمک شایانی برای کاهش دغدغه‌های مدیران به ویژه مدیران در حوزه آماد و پشتیبانی یک سازمان نظامی نمود.
این تحقیق به روش تجربی حقیقی به رشته تحریر در آمده و به جنبه های اجرایی آن توجه ویژه شده است. نظر به اهمیت و ضرورت استقرار کامل سیستم استانداردسازی در فرآیندهای تامین و خرید یک سازمان نظامی، رعایت توصیه‌های مطرح شده ضرورت دارد.
دستاوردهای حاصل از این مقاله ارائه تصویری بزرگ و جامع از مفهوم استانداردسازی در چرخه تجهیز یک سازمان نظامی است که جنبه-های ساختاری، فرآیندی، مدیریت اجرایی و مفاهیم ارزشی آن مورد بررسی قرار گرفته است و بازخوردهای دریافتی در طرف‌های مقابل مدل‌های پیشنهادی را فعال نگه می‌دارد و در نهایت راهبردهایی کامل و اساسی بر اساس نظرات خبرگان سازمانی معرفی خواهد گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Effect of Standardization System on the Equipping Cycle of a Military Organization Based on the SWOT Model

نویسندگان [English]

  • Hossein Isaee 1
  • Mansour Janmohamadi 2
  • Ali Khalaji 2
1 Assistant Professor, Logistics Management Department, Faculty of Management & Economics, Imam Hussein Comprehensive University (AS), Tehran, Iran.
2 Masters student, Logistics Management Department, Faculty of Management & Economics, Imam Hussein Comprehensive University (AS), Tehran, Iran.
چکیده [English]

The purpose of this study is to outline the interactions within and outside the organization of the standardization system in the equipping cycle of a military organization that deals with its pillars, models and principles.
In this article, in order to create a system in the proposed models, a series of definitions, roles and responsibilities in different stages of model implementation are defined. By implementing the proposed models and strategies, it is possible to help reduce the concerns of managers, especially managers in the field of readiness and support of a military organization.
This research has been written in a real experimental method and special attention has been paid to its executive aspects. Given the importance and necessity of fully establishing the standardization system in the procurement processes of a military organization, it is necessary to follow the recommendations.
The achievements of this paper provide a large and comprehensive picture of the concept of standardization in the equipping cycle of a military organization in which its structural, process, executive management and value concepts are examined and the feedback received on the opposite sides of the models. Keeps the proposal active and finally complete and basic strategies will be introduced based on the opinions of organizational experts.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Standard
  • Standardization
  • SWOT Technique
  • Defense Products