ارائه مدل نگهداری و تعمیرات انقلابی در نیروهای مسلح مبتنی‌بر دیدگاه‌های حضرت امام خامنه‌ای (مدظله‌العالی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانش‌آموخته دکتری مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، تهران، ایران.

dmej/dmej.2021.222128.1012

چکیده

سیستم نگهداری و تعمیرات، نظامی پویا و ساخت‌یافته، متشکل از مجموعه هماهنگی از فعالیت‌ها است که به‌منظور حفظ، نگهداری و تعمیرات تاسیسات و تجهیزات در سازمان ایجاد و مبتنی‌بر رضایت مشتری و انطباق با نیازهای او پیاده‌سازی می‌شود و به‌عنوان یک کل متشکل از اجزای درهم‌تافته، مجموعه‌ای هماهنگ از فعالیت‌ها به‌همراه منابع، فرهنگ، ساختار و سیستم مدیریت یکپارچه با ایجاد ساختاری پویا و زنده برای کنترل و تسلط و یا رقابت در محیط با ویژگی‌های بی‌نظمی و آشفتگی طراحی گردیده‌اند که در آن کل یا نتیجه فعالیت‌ها، بزرگ‌تر از تک‌تک اجزای آن است. پژوهش حاضر با هدف ارائه مدل نگهداری و تعمیرات در نیروهای مسلح مبتنی‌بر دیدگاه‌های حضرت امام خامنه‌ای (مدظله‌العالی) به رشته تحریر درآمده است. پژوهش حاضر از روش کتابخانه‌ای و مطالعه در فرمایشات معظم‌له و بازدیدهای صورت‌گرفته از مجموعه‌های نظامی، اطلاعات گردآوری و برای تحلیل داده‌ها از روش تحلیل مضمون استفاده شده است. در میان شیوه‌های تحلیل داده‌های کیفی، «تحلیل مضمون» از پرکاربردترین و متعارف‌ترین روش‌هاست و فرآیندی برای تحلیل داده‌های متنی است و داده‌های پراکنده و گوناگون را به داده‌های غنی و تفصیلی تبدیل می‌کند. بر اساس الگوی تحلیل مضمون با مطالعه در فرمایشات معظم‌له، تعداد 74 مضمون پایه، 12 مضمون سازنده تحت‌عناوین «ایمان و باور دینی»، «نوآوری و خلاقیت»، «خوداتکایی و استقلال ملی»، «مراقبت و صرفه‌جویی»، «نیروی انسانی»، «مهندسی مجدد»، «آمادگی تجهیزاتی»، «بهره‌وری تجهیزات»، «عمر انقلابی»، «استفاده از امکانات موجود»، «مراقبت‌های پایه» و «پیامدهای نت انقلابی» استخراج که تمامی این مضامین سازنده، تحت یک مضمون فراگیر به‌نام «نت انقلابی» قرار گرفتند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Presenting a maintenance revolutionary model in the Armed Forces based on the views of Imam Khamenei

نویسنده [English]

  • Amin Pashaei Houlaso
PhD in Industrial Management, Management and Accounting, Islamic Azad University, South Tehran Branch, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Maintenance system is a dynamic and structured system, consisting of a coordination set of activities that are created to maintain, maintain and repair facilities and equipment in the organization and based on customer satisfaction is implemented as a whole consisting of Integrated components are a coherent set of activities with integrated resources, culture, structure and management system designed to create a dynamic and vibrant structure to control an environment with chaotic characteristics in which the outcome of activities is greater than the individual. The present study has been written with the aim of presenting a maintenance model in the Armed Forces based on the views of Imam Khamenei.The present study uses the library method and the study of His Majesty's orders in meetings with commanders and officials of the Armed Forces and visits to military complexes, information was collected and content analysis was used to analyze the data. Among the methods of qualitative data analysis, "content analysis" is a process for analyzing textual data and converts scattered and diverse data into rich and detailed data. ‌Based on the model of content analysis by studying in His Majesty's orders, 74 basic themes, 12 constructive themes under the titles of "religious faith and belief", "innovation and creativity", "national self-reliance and independence", "care and saving", " "Manpower", "Re-engineering", "Equipment readiness", "Equipment efficiency", "Revolutionary life", "Use of existing facilities", "Basic care" and "Consequences of the revolutionary note" are extracted, all of which are constructive themes under one They became known as the "revolutionary note".

کلیدواژه‌ها [English]

  • Maintenance and Repairs
  • Armed Forces
  • Revolutionary Note
  • Views of Imam Khamenei
آقاسی‌زاده، زهرا (1397). «انتخاب استراتژی مناسب نگهداری و تعمیرات توسط تکنیک تحلیل سلسله‌مراتبی (AHP)»، نشریه شباک، سال چهارم، شماره 34، ص 56 – 51.
کریمی، محمدحسین؛ قیدر خلجانی، جعفر؛ بیگیان، حسین (1397). «تعیین یک الگوی اندازه‌گیری سطح بلوغ در حوزه مدیریت نگهداری و تعمیرات»، نشریه مدیریت فردا، سال هفدهم، ص 260 – 251.
آقایی، میلاد (1390). «عوامل مؤثر بر چابک‌سازی سیستم نگهداری و تعمیرات»، فصلنامه مطالعات مدیریت انتظامی، سال ششم، شماره 4، ص 644 – 628.
داگلاس، ام‌لمبرت؛ جیمز، آر استاک (1382). مدیریت راهبردی لجستیک، ترجمه محمد ازگلی و سیدسعادت حسینی، تهران: مرکز مطالعات و پژوهش‌های آماد و پشتیبانی ناجا.
آقایی، رضا؛ آقایی، اصغر؛ محمدحسینی ناجی‌زاده، رامین (1394). «شناسایی و رتبه‌بندی شاخص‌های کلیدی مؤثر بر نگهداری و تعمیرات چابک با استفاده از رویکرد دلفی فازی و دیمتل فازی»، فصلنامه مدیریت صنعتی، دوره هفتم، شماره 3، ص 672 – 641.
سیدحسینی، محمد (1384). برنامه‌ریزی سیستمی تعمیر و نگهداری و معرفی TPM، تهران: انتشارات موسسه مدیریت صنعتی.
مقدسی، محمد؛ فرخی‌زاده، فرشید؛ احمدزاده، ام‌البنین؛ کرمی، رضا (1398). «شناسایی و اولویت‌بندی معیارهای انتخاب راهبرد نگهداشت سبز ادوات نظامی با استفاده از تکنیک MADM»، دوفصلنامه پژوهش در مهندسی نگهداشت دفاعی، دوره 1، پیش‌شماره 1، ص 77 – 66.
شفیعی نیک‌آبادی، محسن؛ فرج‌پور، حبیب؛ افتخاری، حسین؛ سعدآبادی، علی‌اصغر (1394). «بکارگیری رویکرد ترکیبی FA، AHP و TOPSIS برای انتخاب و رتبه‌بندی استراتژی‌های مناسب نگهداری و تعمیرات»، فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی، سال سیزدهم، شماره 39، ص 62 – 35.
تقی‌پور، راضیه؛ آوخ دارستانی، سروش (1397). «انتخاب استراتژی مناسب نگهداری و تعمیرات با رویکرد سلسله‌مراتبی فازی»، فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی، سال شانزدهم، شماره 50، ص 228 – 193.
رحمانی، نیما؛ ایرج‌پور، علی‌رضا (1392). «ارائه الگویی به‌منظور تعیین راهبرد اثربخش تعمیرات و نگهداری با استفاده از رویکرد تفکر ناب»، فصلنامه بهبود مدیریت، سال هفتم، شماره 3، ص 61 – 43.
عابدی‌جعفری، حسن؛ تسلیمی، محمدسعید؛ فقیهی، ابوالحسن؛ شیخ‌زاده، محمد، (1390)، تحلیل مضمون و شبکه مضامین، روشی ساده و کارآمد برای تبیین الگوهای موجود در داده‌های کیفی، فصلنامه اندیشه مدیریت راهبردی، شماره دهم، ص 198 – 151.
بیات، عبدالحمید؛ محمددینی، محسن؛ صادقی، مجید؛ حیدری دلگرام، محمدمهدی، (1395)، بررسی ویژگی‌های استعدادی فرماندهان نظامی از منظر قرآن کریم، فصلنامه مدیریت اسلامی، سال بیست‌وچهارم، شماره 4، ص 186 – 161.
محمدپور، احمد، (1390)، روش تحقیق کیفی، ضدروش، مراحل و رویه‌های علمی در روش‌شناسی کیفی، تهران: انتشارات جامعه‌شناسان.
Frith, H. and Gleeson, K (2004), Clothing and Embodiment: Men Managing Body Image and Appearance, Psychology of Men & Masculinity, 5 (1), p. 40.
Thomas, J., & Harden, A. (2010). Methods for the thematic synthesis of qualitative research in systematic reviews. ESRC National Centre for Research Methods (7).
Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. Qualitative Research in Psychology, 3(2), 77-101.