مدیریت استراتژیک خدمات لجستیک در صنایع قطعه سازی خودرو با استفاده از روش QFD فازی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، تهران، ایران.

2 استادیار، عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران‌جنوب، تهران، ایران.

dmej/dmej.2021.648.1008

چکیده

کسب رضایت مشتری شرط بقای سازمان ها و به عنوان یک عامل استراتژیک در کسب مزیت رقابتی آن ها به شمار می رود. در این تحقیق سعی بر آن شده است که ارتباط بین مشتری و خدمات لجستیک ایجاد شود که این کار از طریق تکنیک QFD میسر گشته است. دراین تحقیق به دلیل استفاده از نظرات مشتریان و کارشناسان در مورد مسائلی که ابراز نظردر مورد آن ها به صورت کمی وجود ندارد یا مشکل می باشد و یا اطلاعات دقیقی درمورد مساله مورد نظر وجود ندارد، از منطق فازی استفاده شده است.
در این تحقیق تاکید بر روی مرحله اولQFD که موسوم به ماتریس خانه کیفیت می باشد صورت گرفته است. کلیه مراحل تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده ازرویکردQFD فازی صورت گرفته است که درجهت خدمات لجستیک تغییراتی در آن ایجاد شده است. به طور کلی هدف از انجام این تحقیق مشخص نمودن این است که سازمان تمرکز خود را بر روی کدام یک از امور لجستیک متمرکز کند تا حداکثر رضایت مشتری و به تبع آن حداکثر سود برای سازمان مربوطه حاصل شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Strategic management of logistics services in the automotive parts industry usingFuzzy QFD method

نویسندگان [English]

  • Amin Amraei 1
  • Saeed Farokhizadeh 2
  • Mohammad Reza Adib Ramezani 2
1 PhD Student in Civil Engineering, Faculty of Engineering, Islamic Azad University, South Tehran Branch, Tehran, Iran.
2 Assistant Professor, Civil Engineering, Faculty of Engineering, Islamic Azad University, South Tehran Branch, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Achieving customer satisfaction is a condition for the survival of organizations and as a strategic factor in gaining their competitive advantage. In this research, an attempt has been made to establish a relationship between the customer and logistics services, which has been made possible through the QFD technique. In this research, fuzzy logic has been used due to the use of customer and expert opinions on issues about which there is little or no difficulty in expressing opinions or there is no accurate information about the issue.
In this research, the emphasis is on the first stage of QFD, which is called the quality house matrix. All stages of data analysis have been performed using the fuzzy QFD approach in which changes have been made to the logistics services. In general, the purpose of this study is to determine which of the logistics organizations to focus on in order to achieve maximum customer satisfaction and, consequently, maximum profit for the organization.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Strategic Management
  • . Logistics Services
  • Quality House
  • Fuzzy Logic
  • Ranking
آرجان وان، و، مترجم، آزادانی، ن و رفیعی، ب، 1382 مدیریت زنجیره خرید تأمین.
آردیوید، ف، مترجم، اعرابی، م، 1386 مدیریت استراتژیک، ناشر: دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
استدلر، ه، و، کیلگر، ک، مترجم: عسگری، ن، 1385 مدیریت زنجیره تأمین، دانشگاه صنعتی امیر کبیر.
امیر کبیریان، ا،1381، مدیریت استراتژیک، انتشارات نگاه دانش.
برادران کاظم‌زاده، ر، بشیری، م، 1380، گسترش عملکرد کیفیت، تهران، انتشارات کیفیت ایران.
جوانمرد، ح، 1383، مدیریت لجستیک، نشر ویرایش.
جی دی، ر، مترجمین: گودرزی و همکاران، ا، 1385، QFD، توسعه عملکرد کیفیت.
رضایی، ک، همکاران، 1380، QFD، رویکردی گسترش مدار به طرح‌ریزی محصول و بهبود کیفیتان، تهران نشر آتنا.
زوکرمن، ا، مترجم، صالحی، ب و تقی زاده، ع، 1383، مدیریت زنجیره تأمین، انتشارات با ترمه.
صفا، م، 1384، لجستیک جهانی و برنامه‌ریزی توزیع، نشر دانشگاه امام حسین (ع).
غضنفری، م و فتح‌الله، م. 1386، نگرشی جامع بر مدیریت زنجیره تأمین نشر، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
گودرزی، ا و همکاران، 1385، QFD، توسعه عملکرد کیفیت، ناشر: فراز اندیش سبز امور ساپکو.
Akao, y, 1990.Quality Function Deployment: integrating customer requirements in to product design. The productivity press, Cambridge MA,
Akao r, 1997, (QFD), past, present, and fotver, proceedings of the intonation of symposium on QFD 97 Linking
Bouchereav, V,  row lands, H, 2000, quality function deployment: The unused oil, Engineering journal 45-52februry.
Chan, Lai-kow&wu, ming-Lv, 2002. quality function deployment: A Literature review, European journal of operational research, 143, 483-497
Choen, L, 1995 quality function deployment: How to make QFD work for you, Addison –wisely publishing company, reading MA.
Chien.cj, Tsai H, H, 2000, using fuzzy numbers, to evaluate perceived service quality, fuzzy sets and system 116, 289-300.
Daniel.t.jones apeter Hines, lean logistic, international journal of physical Distribution & logistic management, vol.27no, 3/4, 1997, pp.153-173.
David Morris, Tim Donnelly, tom Donnelly, supplier parks in the automotive industry, supply chain management LAN international journal, v9, nq2, 2004, pp.129-133.
Franceschini, f,  Rafel, c, 2000quality evaluation in logistic services international journal of agile management 2(1), 49-53.
Robledo, m, a, 2001, measuring service quality integrating customer expectations, managing service quality 11(1), 22-31
Zeithume, l, v, a, 1988.consumer perception of, price, quality valve amen’s –end model and synthesis of evidences journal of marketing 2-22.
Zimmermann, h, g, 1997. fuzzy set theory and its applications, see and ed, kluwer academic publishers, Boston.