یک مدل ریاضی چندهدفه تولید سلول پویا برای آنالیز پاسخ استواری در کارگران با مهارت متفاوت

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مدیریت صنعتی ، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران.

2 دانشجوی دکتری ،گروه مدیریت صنعتی ، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی ، قزوین ، ایران

dmej/dmej.2020.8.1004

چکیده

هدف اصلی این تحقیق، بهینه­سازی مجموعه جواب­های بهینه حاصل از اهداف با نام جبهه بهینه پارتویی به‌منظور ارائه به تصمیم‌گیرنده نهایی است. انتخاب نهایی یک نقطه از جبهه پارتو جهت پیاده­سازی در سیستم موردنظر توسط تصمیم‌گیرنده، معمولاً فقط بر اساس اهداف ارائه‌شده در مدل ریاضی مسئله صورت می­پذیرد. یکی از معیارهای مهم در این تحقیق، میزان استواری پاسخ­های تولیدی در مقابل تغییرات پارامترهای مسئله است. در این مقاله، یک مدل ریاضی جهت طراحی سلول‌های تولیدی با در نظر گرفتن دو هدف ناهمجواری و میزان جابجایی بین سلولی قطعات، ارائه و تجزیه‌وتحلیل می‌گردد. ایجاد همکاری بین کارگران موجود در یک سلول می­تواند تأثیر زیادی در زمان اتمام عملیات داشته باشد؛ بنابراین یکی از نکات مهم در استفاده از سیستم تولید سلولی، کنترل تمامی اجزای سیستم در طی فرآیند تولید است. به این معنا که تعداد کارگران، ماشین‌آلات و قطعات اختصاص داده‌شده به یک سلول باید در یک سطح قابل‌کنترلی باشند. برای تجزیه‌وتحلیل و بررسی استواری راه­حل­های تولیدشده از تکنیک آنالیز استواری به کمک شبیه­سازی مونت‌کارلو استفاده‌شده است. این‌روش موجب افزایش کیفیت راه‌حل­ نهایی انتخابی توسط تصمیم­گیرنده می­شود. در پایان نتایج حاصل از حل و تجزیه‌وتحلیل مسئله، در قالب مطالعه موردی در شرکت امرسان ارائه می­گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Multi-Objective Mathematical Model of Dynamic Cellular Production for Analysis Robust Reply in the Different Skills of Workers

نویسندگان [English]

  • Reza Ehtesham Rasi 1
  • Akram Ali Kazemi 2
1 Assistant Professor, Department of Industrial Management, Islamic Azad University Qazvin Branch, Qazvin, Iran.
2 Ph.D. Student, Department of Industrial Management, Qazvin Branch, Islamic Azad University, Qazvin, Iran.
چکیده [English]

The multi-objective optimization issue is the main objective of creating optimal set of objectives known as Pareto optimal front in order to provide the ultimate decision-maker.
The last determination of a point of Pareto front in order to actualize the framework by the decision maker, generally just done dependent on the objectives introduced in the mathematical model. In addition to these objectives, it is better to consider other criteria to select the final answer. One of the most important criteria, the manufacturing firm response to changes in the parameters of the problem. In this paper, a mathematical model for the design of production cells by taking two non-contiguous objectives between cellular components, presentation and analysis. Cooperation between workers in a cell can have a large impact at the time of completion. So one of the important points in the cell production system, control all system components during the manufacturing process. This means that the number of workers, machinery and parts devoted to the cells must be at a manageable level. To analyze and evaluate the stability of the solution produced a solid analysis techniques using Monte Carlo simulation has been used. This method increases the quality of the final stages to be chosen by the decision maker.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pareto Front
  • Robust
  • Cell Production
  • Monte Carlo Simulation