مدل‌سازی استوار شبکه زنجیره تامین نگهداری و تعمیرات چند محصولی تحت شرایط عدم قطعیت (مطالعه موردی: یکی از سازمان‌های دفاعی نظامی)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته کارشناسی‌ارشد مهندسی صنایع، دانشکده فنی‌مهندسی، دانشگاه جامع امام حسین (ع).

2 استادیار، گروه علمی مهندسی صنایع، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه جامع امام حسین(ع)، تهران، ایران.

dmej/dmej.2020.7.1003

چکیده

یکی از مشکلاتی که سازمان‌های دفاعی همواره با آن روبرو بوده‌اند هزینه‌های موجود در بخش نگهداری و تعمیرات آنها بوده است. از جمله دغدغه‌های سازمان ها این است که تمامی پارامترهای لازم مسئله جهت تصمیم گیری در آن مشخص نیست و این باعث شده است طراحی شبکه زنجیره تامین تحت شرایط عدم قطعیت توجهات زیادی را به خود معطوف کند. در این مقاله یک شبکه زنجیره تامین حلقه بسته طراحی شده است که در آن پارامترهای تقاضا و میانگین کسر انهدام غیرقطعی هستند. این پژوهش در شعبه ابوذر سازمان جهاد خودکفایی غدیر که در زمینه نگهداری و تعمیرات ماشین آلات مهندسی فعالیت دارد به اتجام رسیده است. در شبکه زنجیره تامین این سازمان همواره تقاضای مشتریان برای نگهداری و تعمیرات ماشین آلات و درصد تجهیزاتی که قابل بازسازی نیستند از قبل مشخص نیست. در ادامه از رویکرد بهینه‌سازی استوار برای مواجهه با عدم قطعیت پارامترهای موجود در این شبکه استفاده شده است. مدل ریاضی این مقاله از نوع برنامه‌ریزی ریاضی عدد صحیح مختلط و از نوع خطی است. هدف مدل کمینه‌سازی هزینه‌های نگهداری و تعمیرات و حمل و نقل در شبکه زنجیره تامین است. نتایج عددی این مدل پس از حل به مدیران این سازمان دفاعی ارائه شد. نتایج عددی بیانگر کارایی مدل پیشنهادی می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Robust Modelling of Multi Product Supply Chain Network of Maintenance under Uncertainty (Case: A Defense Organization)

نویسندگان [English]

  • Behzad Moradi 1
  • Saeed Ramezani 2
1 M.A. in Industrial Engineering, Imam Hossein university, Tehran, Iran.
2 ssistant Professor, Department of Industrial Engineering, Faculty of Engineering, Imam Hussein Comprehensive University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

One of the problems that defense logistics oriented organizations had always faced is the cost for transportation sector of logistics systems. Among the concerns of a logistics organization is that the all required parameters of problem for decision making is not known and it has caused that Supply chain network design under uncertainty be one of the issues that attracts a lot of attentions. In this paper a closed-loop supply chain network is designed and demand and average disposal fraction parameters are under uncertainty. The research was carried out at the Abuzar branch of the Ghadir self-sufficiency organization, which works in the field of machinery maintenance. In the mentioned supply chain network, customer demand for machinery maintenance and average disposal fraction are not always known in advance. In the following it is used from robust optimization approach to cope with parameters uncertainty in this network. The mathematical model of this paper is mixed integer linear programming. The objective function of this model minimizes total logistics costs in the defense organization. After solving the model, numerical results presented to senior managers of the defense organization. Numerical results represent the performance of the proposed model.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mathematics Modelling
  • Uncertainty
  • Mixed Integer Linear Programming
  • Robust Optimization