نمونه مطالعاتی هزینه چرخه عمر برای جایگزینی دستگاه UPS در یک سازمان نظامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مشاور نگهداری و تعمیرات شرکت مهندسین مشاور ایتسن

2 سرناظر پروژه ارائه خدمات مشاوره ای و نظارت بر نگهداشت(نگهداری و تعمیر) تجهیزات مخابرات و الکترونیک

3 رئیس هیئت مدیره شرکت مهندسین مشاور ایتسن

dmej/dmej.2020.4.1000

چکیده

در این مطالعه یک دستگاه UPS پر ظرفیت موجود در صنایع نظامی کشور که از سال 1382 در حال بهره برداری بوده و به دلیل افزایش استهلاک و میزان کارکرد دارای مشکلات قابل توجهی شده است انتخاب گردیده است. دلیل این انتخاب حساسیت بالا در نگهداری تجهیزات الکترونیکی نظامی و افزایش قابلیت اطمینان این گونه تجهیزات در زمان نیاز بوده است. پس از برگزاری جلسات طوفان فکری و بررسی سناریوهای مختلف توسط خبرگان سازمان دو گزینه نهایی گردید: الف)استفاده از دستگاه UPS فعلی و انجام تعمیرات اساسی در صورت امکان. ب)خرید یک دستگاه UPS جدید با تکنولوژی به روزتر و جایگزینی آن با دستگاه فعلی. برای انتخاب یکی از گزینه های بالا از روش هزینه یابی چرخه عمر ( LCC ) به منظور تعیین گزینه بهتر از منظر صرفه اقتصادی استفاده شده است. پس از بررسی و انجام محاسبات با ملاحظه هزینه های سرمایه گذاری و نگهداشت هر دو گزینه نتیجه حاصله از مطالعه، حاکی از آن بود که هزینه یکنواخت سالیانه ( EUAC ) استفاده از دستگاه UPS فعلی بیشتر از هزینه یکنواخت سالانه جایگزینی و خرید دستگاه UPS جدید و خارج از سرویس کردن سیستم فعلی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Example of Using the Life Cycle Cost Method to Replace UPS Devices at Once in a Military Organization

نویسندگان [English]

  • Mohammadreza Hamidi 1
  • mahmoud Mahmoudi 2
  • Mohammad Hossein Rahnamaei 3
1 Maintenance & Repair Consultant of Itcen Consulting Engineers Group
2 Project Supervisor Provides Consulting Services and Supervision of Maintenance (Maintenance and Repair) Telecommunication and Electronic Equipment
3 Board Chairman of Itcen Consulting Engineers
چکیده [English]

In this study, a high-capacity UPS device in the country's military industry, which has been in operation since 2003 and has had significant problems due to increased depreciation and performance has been selected. The reason for this choice was the high sensitivity in the maintenance of military electronic equipment and increase the reliability of such equipment in times of need. After holding brainstorming sessions and reviewing various scenarios by the organization's experts, two final options were finalized: a) Using the current UPS device and performing major repairs if possible. B) Buy a new UPS device with the latest technology and replace it with the current device. To select one of the above options, the Life Cycle Costing (LCC) method has been used to determine a better option from an economic perspective. After reviewing and calculating the investment costs and maintaining both options, the results of the study showed that the annual uniform cost (EUAC) of using the current UPS device is more than the uniform annual cost of replacing and purchasing a new UPS device. It is out of service of the current system.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Lifecycle costing (LCC)
  • annual uniform cost (EUAC)
  • current value
  • UPS
  • MTBF
بی.اس دیلون، ، هزینه یابی دوره عمر دارایی­ها و تجهیزات، رمضانی، سعید و همکاران چاپ اول، مرکز مهندسی قابلیت اطمینان و مدیریت دارایی آیریم، (1396).
فلاح خورسند, موسی؛ علی قربانی و وحید یزدانی، فناوری تخمین هارمونیک در منابع تغذیه سیستم های کامپیوتری با استفاده از الگوریتم ترکیبی RA، دومین کنگره سراسری فناوریهای نوین ایران با هدف دستیابی به توسعه پایدار، مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار،موسسه  آموزش عالی مهر اروند، (1394).
آشتیانی، علیرضا، تعیین عمر اقتصادی 3 مدل تراکتور کشاورزی در ایران، مطالعه موردی شرکت زراعی دشت ناز مازندران، پایاننامه کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی شریف،(1383).
عدلی، اکبر و همکاران، بررسی عمر مفید کمباین­های متداول در منطقه مغان، مجله دانش کشاورزی، شماره 13 صفحه 31-36، (1382).
مدرس یزدی و همکاران، طراحی زنجیره تأمین مبتنی بر نوع و چرخه عمر محصول، دانشگاه صنعتی شریف، (1385).
یوسفی، مصطفی و همکاران، بهینه­سازی زمان جایگزینی و تعویض تجهیزات با استفاده از هزینه چرخه عمر (مطالعه موردی: ناوگان اتوبوسرانی شرکت جوان سیر ایثار)،(1390).
اطلاعات تجهیزات مندرج در سیستم مکانیزه سازمان مورد بررسی.
دستورکارهای تعمیراتی UPS مورد مطالعه در سامانه CMMS سازمان مورد بررسی.
دیلن بالبیر، هزینه یابی چرخه عمر برای مهندسین، دژانگاه و همکاران، چاپ اول،گروه مهندسین مشاور ایتسن،(1395).
Rosenfeld Y., A. Shapira A., "Automation of existing tower cranes: economic and technological feasibility." Automation in Construction 7(4), pp. 285-298, (1998).
 Hamer K., Arevalo E., "Assessment of Treatment and Disposal Options", Sustainable Management of Sediment Resources. B. Dr. Giuseppe and P. Ing. Leonardo, Elsevier, Vol )2(, pp. 133-159, (2007).
 Brown R. J., "A new marketing tool: Lifecycle costing", Industrial Marketing Management 8(2), pp. 109-113, 1979.
 Li Y. G., Nilkitsaranont P., "Gas turbine performance prognostic for condition-based maintenance", Applied Energy, 86(10), pp.2152-2161, (2009).
 Colle S., de Abreu S. L., "Uncertainty in economical analysis of solar water heating and photovoltaic systems", Solar     Energy 70(2), pp.131-142, (2001).
 Fraisse G., Bai Y., "Comparative study of various optimization criteria for SDHWS and a suggestion for a new global   evaluation", Solar Energy 83(2), pp. 232-245,( 2009).
 Tasdemiroglu E., "Incentives for solar water heating systems", Energy 10(1), pp. 1-15, (1985).
 Ahluwalia P. K., Nema A. K., "A life cycle based multi-objective optimization model for the management of computer waste", Resources, Conservation and Recycling 51(4), pp. 792-826, (2007).
 Kim H. C., Keoleian G. A., "Optimal household refrigerator replacement policy for life cycle energy, greenhouse gas emissions, and cost", Energy Policy 34(15), pp. 2310-2323, (2006).
 Sullivan J. M., Economic Factors for the Production of Metallocene and Per fluorinated Boron Cocatalysts. Metallocene  Catalyzed Polymers. Norwich, NY, William Andrew Publishing, pp. 1-10, (1998).
 Pant D., Singh A., "An introduction to the life cycle assessment (LCA) of bio electrochemical systems (BES) for sustainable energy and product generation: Relevance and key aspects", Renewable and Sustainable Energy Reviews.
 Kaebemick H., Sun M., "Simplified Lifecycle Assessment for the Early Design Stages of Industrial Products", CIRP  Annals –Manufacturing Technology 52(1), pp. 25-28,(2003).
 Kato K., Ito K., Modern tribology in life cycle assessment. Tribology and Interface Engineering Series. M. P. G. D. D.  Dowson and A. A. Lubrecht, Elsevier, Volume 48: 495-506,(2005).
Pietrapertosa F., Cosmi C., "Life Cycle Assessment, Externed and Comprehensive Analysis for an integrated evaluation of the environmental impact of anthropogenic activities", Renewable and Sustainable Energy Reviews 13(5), pp. 1039-1048,(2009).
Rey Martínez F. J., Velasco Gómez E., "Life cycle assessment of a semi-indirect ceramic evaporative cooler vs. a heat pump in two climate areas of Spain", Applied Energy 88(3), pp. 914-921, (2011).
Sonesson U., Björklund A., "Environmental and economic analysis of management systems for biodegradable waste", Resources, Conservation and Recycling 28 (1- 2), pp. 29-53, 2000.
Flores-Alsina X., Gallego A., "Multiple objective evaluation of wastewater treatment plant control alternatives", Journal of Environmental Management 91(5), pp. 1193-1201,(2010).
Aquilonius K., Hallberg B., "Sensitivity and uncertainty analyses in external cost assessments of fusion power", Fusion Engineering and Design 58-59: 1021-1026,(2001).
Dahlström K., Ekins P., "Combining economic and environmental dimensions: Value chain analysis of UK iron and steel flows", Ecological Economics 58(3), pp. 507-519(,2006).
Gustafsson S.-I., "Optimization an simulation of building energy systems", Applied Thermal Engineering 20(18), pp.1731-1741,(2000).
Heilala J., Montonen J., "Life Cycle and Unit Cost Analysis for Modular Re-Configurable Flexible Light Assembly Systems", Intelligent Production Machines and Systems. D. T. Elsevier Science Ltd: 395-400(,2006).
Kaminaris S. D., Tsoutsos T. D.,"Assessing renewables-to-electricity systems: a fuzzy expert system model", Energy Policy 34(12), pp. 1357-1366,( 2006).
Xu Z., Khoshgoftaar T. M. T. M.,"Identification of fuzzy models of software cost estimation", Fuzzy Sets and Systems 145(1), pp. 141-163,( 2004).
Monga A., Zuo M. J., "Optimal design of series-parallel systems considering maintenance and salvage value", Computers & Industrial Engineering 40(4), pp. 323-337,(2001).
Rhee S. J., Ishii K., "Using cost based FMEA to enhance reliability and serviceability", Advanced Engineering Informatics 17(3-4), pp. 179-188.
Stember L. H., "Reliability considerations in the design of solar photovoltaic power systems", Solar Cells 3(3), pp. 269-285,(1981).
Stampfl E., Meyer L., "Assessment of existing and future launch vehicle liquid engine development", Acta Astronautica 17(1), pp. 11-22,(1998).
Wilson R. L., "Operations and support cost model for new product concept development", Computers & Industrial Engineering 11(1-4), pp. 128-131,(1986).
van Noortwijk J. M., "Explicit formulas for the variance of discounted life-cycle cost", Reliability Engineering & System Safety 80(2), pp. 185-195, (2003).
  944-1986 - IEEE Recommended Practice for the Application and Testing of Uninterruptible Power Supplies for Power Generating Stations.
The Institute of Asset Management, Asset Management - An Anatomy,(2015).