ارائه مدل ارزیابی بلوغ سیستم نگهداری و تعمیرات الکترونیکی سازمان‌های دفاعی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه جامع امام حسین(ع)، تهران، ایران.

2 استادیار، گروه علمی مهندسی صنایع، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه جامع امام حسین(ع)، تهران، ایران.

3 دانشجوی کارشناسی‌ارشد، مهندسی صنایع گرایش لجستیک و زنجیره تأمین، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه جامع امام حسین(ع)، تهران، ایران.

dmej/dmej.2020.10

چکیده

امروزه فناوری اطلاعات مزایای فراوانی در تسریع و سهولت بخشیدن فعالیت‌های نگهداری و تعمیرات داشته است که باعث خلق شاخه­ای به نام نت الکترونیکی شده است. پیاده­سازی سیستم نت الکترونیکی برای سازمان­های دفاعی که در نت تجهیزات نظامی دارای مشکلاتی هستند، تأثیر بسزایی در موفقیت و عدم موفقیت آن­ها در مأموریت­ها دارد، می‌تواند نقش تسهیل‌کننده را داشته باشد و موجب بهبود اثربخشی نت شود. برای عبور از رویکرد­های سنتی نگهداری و تعمیرات و ایجاد یک چارچوب نت الکترونیکی، نیاز به سنجش وضعیت بلوغ نت الکترونیکی است که به جایگاه فعلی خود در بلوغ نت الکترونیکی شناخت پیداکرده و برای رسیدن به بلوغ کامل نت الکترونیکی برنامه­ریزی کنیم. با توجه به عدم وجود مدل بلوغ ارزیابی برای سیستم نت الکترونیکی، هدف ما در این پژوهش ارائه یک مدل ارزیابی بلوغ سیستم نگهداری و تعمیرات الکترونیکی برای سازمان­های دفاعی است که با بررسی ادبیات موضوع و مدل­های بلوغ مرتبط و تهیه پرسشنامه نظرات خبرگان حوزه نت، مدل بلوغ خود را در 6 بُعد و 67 شاخص ارائه دادیم و سطوح بلوغ خود را بر مبنای CMMI[1] بنا نهادیم. درنهایت بر مبنای چک‌لیست استخراج‌شده از شاخص­ها و سطوح بلوغ تعریف‌شده، بلوغ سیستم نت الکترونیکی یک سازمان دفاعی را ارزیابی کردیم.[1] مدل بلوغ قابلیت یکپارچه

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Presentation of Maturity Evaluation Model of Defense organizations E- Maintenance System

نویسندگان [English]

  • Massoud Movahedi 1
  • Saeed Ramezani 2
  • Seyed Danial Abolfazli 3
1 Assistant Professor, Department of Industrial Engineering, Faculty of Engineering, Imam Hussein Comprehensive University, Tehran, Iran.
2 ssistant Professor, Department of Industrial Engineering, Faculty of Engineering, Imam Hussein Comprehensive University, Tehran, Iran.
3 M.Sc. Student in Engineering, Logistics and Supply Chain Engineering, Faculty of Engineering, Imam Hussein Comprehensive University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Today, information technology has had many benefits in accelerating and facilitating maintenance activities, creating a branch called E-maintenance. Implementation of a E-maintenance system for defense organizations that have problems with the military equipment maintenance, has a major impact on their success or failure on missions and can facilitate and improve the effectiveness of the maintenance. To go beyond traditional maintenance approaches, and to create an e-maintenane framework, one needs to evaluate the state of e-maintenane maturity, to identify its current position in e-maintenance maturity, and to plan for the full maturity of electronic net. Due to the lack of a maturity evaluation model for the e-maintenane system, the aim in this research is to present a maturity evaluation model of the e-maintenance system for defense organizations. By examining the literature of the subject, and related maturity models, and preparing a questionnaire for people's opinions, expert in the field of maintenane, the maturity model was presented in 6 dimensions and 67 indices, and maturity levels were based on CMMI. Finally, on the basis of a checklist extracted from the defined maturity indices and levels, the maturity of a defense organization's e-maintenance system was evaluated.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Electronic Maintenance
  • Maturity Model
  • Evaluation
  • Maturity of E- Maintenance
محمودی، ج.، موسیخانی، م.، بیریایی، ه.س.، "ارائه چارچوبی برای ارزیابی بلوغ معماری سازمانی"، فصلنامه علمی-پژوهشی مدیریت فناوری اطلاعات، شماره 3، 1388.
استدلال، م.م.، چمنی، م.، سهرابی، م.، خیامی، س.ر.، "بررسی مدل‌های بلوغ به‌کارگیری فناوری اطلاعات در سازمان‌ها"، کنفرانس ملی تجاری‌سازی، توسعه ملی و علوم مهندسی، ساری، ایران، 1392.
مانیان، ا.، موسی‌خانی، م.، زارع میرک‎آباد، ع.، "ارزیابی بلوغ سازمانی برای هم‌راستایی استراتژیک فناوری اطلاعات و کسب‎وکار (مطالعه‎ی موردی چندگانه: برید سامانه‎ی نوین، سیستم‎های کاربردی کاسپین و سپهر اندیشه‎ی جوان)"، فصلنامه علمی-پژوهشی مدیریت فناوری اطلاعات، شماره پنجم، 1392.
مقدسی، م.، فرخی زاده، ف.، احمدزاده، ا.، کرمی، ر.، "شناسایی و اولویت‌بندی معیارهای انتخاب راهبرد نگهداشت سبز ادوات نظامی با استفاده از تکنیک MADM‎"، دوفصلنامه علمی پژوهش در مهندسی نگهداشت دفاعی 1 (1), 66-77‎.
پاکپور، ک.، "الگوریتم راهبردی تعالی و مدل ارزیابی بلوغ سازمانی مدیریت سیستم‌های نگهداری تعمیرات (تحول از تعمیرات اضطراری EM تا تکامل VEAM)"، دهمین کنفرانس ملی نگهداری و تعمیرات ایران، 2-14، 1394.
Iung, Benoît, Eric Levrat, Adolfo Crespo Marquez, and Heinz Erbe, "Conceptual framework for e-Maintenance: Illustration by e-Maintenance technologies and platforms", Annual Reviews in Control 33, no. 2: 220-229. (2009).
Becker, Jörg, Ralf Knackstedt, and Jens Pöppelbuß, "Developing maturity models for IT management", Business & Information Systems Engineering 1, no. 3: 213-222. (2009).
Nolan, Richard, and William Koot. "Nolan Stages Theory Today: A framework for senior and IT management to manage information technology", Holland Management Review 31, no. 1: 1-24. (1992).
Luftman, Jerry, "Assessing business-IT allignment maturity", In Strategies for information technology governance, pp. 99-128. (2004).
De Bruin, Tonia, Ronald Freeze, Uday Kaulkarni, and Michael Rosemann, "Understanding the main phases of developing a maturity assessment model", Australasian Confer-ence on Information Systems (ACIS): 8-19. (2005).
Roy, W. Schulte, and V. Natis Yefim, "Service Oriented Architecture", Gartner Group. SSA Research Note SPA-401-068, (1996).
Arsanjani, Ali, and Kerrie Holley, "Increase flexibility with the service integration maturity model (simm)", IBM developerworks, (2005).
Hensle, B., and M. Deb, "SOA maturity model-guiding and accelerating SOA success", Oracle Corporation, (2008).
Veger, Maarten, "A stage maturity model for the adoption of an enterprise-wiede service-oriented architecture (SMM-SOA): a multicase study research", Master's thesis, University of Twente, (2008).
Welke, Richard, Rudy Hirschheim, and Andrew Schwarz, "Service-oriented architecture maturity", Computer 44, no. 2: 61-67, (2011).
Macchi, Marco, Luca Fumagalli, Paolo Rosa, Klodian Farruku, and Matteo Gasparetti, "Maintenance maturity assessment: a method and first empirical results in manufacturing industry", In Proceedings of MPMM Conference, Lulea, pp. 13-15, (2011).
Paquette, David-Alexandre, Alain April, and Alain Abran, "Assessment results using the software maintenance maturity model (S3M)", In 16th International Workshop on Software Measurement-(IWSM-Metrikom 2006), pp. 147-160, (2006).
Oliveira, Marcelo M., Isabel da Silva Lopes, and Danielle Figueiredo, "Maintenance management based on organization maturity level", In International conference on industrial engineering and operations management, (2012).
Campbell, John D., James V. Reyes-Picknell, and Hyung Sik Kim, "Uptime: Strategies for excellence in maintenance management", Productivity Press, (2015).
Galar, Diego, Aditya Parida, Uday Kumar, Christer Stenström, and Luis Berges, "Maintenance metrics: a hierarchical model of balanced scorecard", In 2011 IEEE International Conference on Quality and Reliability, pp. 67-74,  (2011).
Chemweno, Peter Kipruto, Liliane Pintelon, and Adriaan Van Horenbeek, "Asset maintenance maturity model as a structured guide to maintenance process maturity", In 3rd MPMM (Maintenance Performance Measurement and Management) conference, Lappeenranta University of Technology; Finland, pp. 58-70., (2013).
Mehairjan, Ravish PY, Martin van Hattem, Dhiradj Djairam, and Johan J. Smit, "Development and implementation of a maturity model for professionalising maintenance management", In Proceedings of the 10th World Congress on Engineering Asset Management, pp. 415-427, (2016).
Schrank, Michael J., Alicia C. Anderson, Margaret E. Bisignani, and G. W. Boyce, "Assessing the capabilities of military software maintenance organizations", In Proceedings of 14th Digital Avionics Systems Conference, pp. 314-319, (1995).
Gallascha, G. E., K. Ivanovaa, S. Rajeshb, and C. Manningb, "A Conceptual Model for Assessing the Impact of Adopting Condition-Based Maintenance", In Proc. 22nd National Conference of the Australian Operations Research Society,  (2013).
Jackson, Yvonne, Peter Tabbagh, Paul Gibson, and Ernest Seglie, "The new Department of Defense (DoD) guide for achieving and assessing RAM", In Annual Reliability and Maintainability Symposium, pp. 1-7, (2005).
Henseler, Jörg, Christian M. Ringle, and Marko Sarstedt, "A new criterion for assessing discriminant validity in variance-based structural equation modeling", Journal of the academy of marketing science 43, no. 1: 115-135, (2015).